text.skipToContent text.skipToNavigation

Privacy policy

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze internetsite en uw interessse in onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid. Persoonsgerelateerde gegevens zijn individuele details over persoonlijke of materiële verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie zoals de werkelijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum.

Aangezien deze gegevens bijzondere bescherming genieten, worden ze bij ons alleen in technisch noodzakelijke omvang gevraagd. Hierna beschrijven we, welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze internetsite registreren en hoe deze wordt beschermd.

Ons privacybeleid is in overeenstemming met de voorschriften van de Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) en de Telemediengesetzes (TMG). We zullen uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend vragen, verwerken en opslaan voor de bewerking van vragen en evt. voor de afwikkeling van bestellingen / contracten. Alleen wanneer u afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven, volgt gebruik van uw gegevens voor verdere, in de toestemming duidelijk omschreven doeleinden, bijv. voor meer informatie over aanbiedingen via newsletter, enz.

 

1. Verantwoordelijke partij i.S.d. § 13 Abs. 1 TMG / § 3 Abs. 7 BDSG

Verantwoordelijke partij in de zin van de privacy-wetgeving is: 
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten 

E-mail: info@bartscher.de
Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120

 

2. Anoniem / gepseudonimiseerd gebruik van de website
U kunt onze website in principe zonder opgave van persoonlijke gegevens bezoeken. Gepseudonimiseerde gebruiiksgegevens worden niet samengevoegd met de gegevens van de drager van het pseudoniem. Aanmaken van onder pseudoniem gebruiksprofielen zal niet plaatsvinden.

 

3. Bijzondere functies van de website
Onze site biedt u verschillende functies, waar bij gebruik ervan door ons persoonsgerelateerde gegevens worden gevraagd, verwerkt en opgeslagen. Hierna lichten wij toe, wat met deze gegevens gebeurt:   

 • Contactformulier(en)
  De via ons contactformulier resp. onze contactformulieren opgenomen gegevens zullen we alleen gebruiken voor de bewerking van vragen, die binnenkomen via het contactformulier resp. de contactformulieren. Na bewerming van de vragen worden de gevraagde gegevens onverwijld gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan. 


 • Login-bereik:
  U hebt op onze website de mogelijkheid een afzonderlijk login-bereik te gebruiken. Wanneer u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit bereik bent vergeten, bestaat de mogelijkheid deze gegevens na eerdere invoer van uw contactgegevens (e-mailadres) opnieuw te laten toesturen. De in het kader van het gebruik van het login-bereik resulterende gebruiksgegevens worden door ons alleen gevraagd, opgeslagen en verwerkt voor misbruikbestrijding en storingsoplossing resp. voor behoud van de functionaliteit. Gebruik voor andere doelen of doorgave van de gegevens aan derden gebeurt niet. De gegevens, die in het kader van de functie 'Gebruikersnaam resp. wachtwoord vergeten' wordeng gevraagd, worden alleen gebruikt voor een hernieuwde toezending van de vergeten toegangsgegevens.
   
 • Newsletter:
  De in het aanmeldingsvenster van onze newsletter opgenomen gegevens worden door ons uitsliutend gebruikt voor het versturen van onze newsletters, waarin we over al onze diensten informeren. We zullen u na de aanmelding een bevestigings-e-mail sturen, waarin een link is opgenomen, die u moet aanklikken om de aanmelding voor onze newsletter af te sluiten (double-opt-in). De newsletter kan altijd worden geannuleerd door aanklikken van de afmeldlink. Uw gegevens worden binnen zes maanden na de afmelding door ons gewist. Ook worden uw gegevens in het geval van een niet afgesloten aanmelding binnen zes maanden door ons gewist.

 

4. Kredietcontrole / scoring
Voor zover we leveren zonder tegenprestatie, behouden wij ons het recht voor om onze legitieme belangen te beschermen, indien nodig, een kredietcontrole op basis van wiskundige-statistische methoden in te winnen bij de volgende onderneming(en).

- Creditreform Paderborn, Friederichs & Davis KG, Am Hoppenhof 30, D - 33104 Paderborn

Hiertoe dragen we de voor een kredietcontrole benodigde persoonsgerelateerde gegevens en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim. De uitkomst van de kredietcontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) omvatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden worden berekend. Daarbij wordt door middel van een veelheid aan kenmerken, zoals bijvoorbeeld inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en betalingsgedrag tot dusver, geconcludeerd tot het toekomstige risico van betalingsverzuim van de klant. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betalingswaarde (zgn. score). De zo verkregen informatie is basis voor onze beslissing over de motivatie, uitvoering of beëindiging van het contract.

De keuzemogelijkheid van één van de aangeboden betaalmogelijkheden is echter niet afhankelijk van dergelijke informatie.

 

5. Gegevensoverdracht / toewijzing
Wij geven persoonsgerelateerde informatie alleen door aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen, met name voor de afwikkeling van een gesloten contract. Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens aan derden vindt buiten voor de genoemde doelen van de contracts- en betalingsafwikkeling niet plaats.

Wanneer u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt in het kader van een uitdrukkelijke toestemming, worden deze gegevens alleen gebruikt voor, het doel dat ten grondslag ligt aan de toestemming en waarin u vooraf hebt toegestemd. Wij zullen uw persoonsgerelateerde gegevens slechts zo lang opslaan, als dat voor het voorziene doel van de gegevensvraag noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. U kunt uw toestemming altijd herroepen. 

Uw beschermenswaardige belangen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen beschouwd. U kunt bij de verantwoordelijke instantie informatie over de u betreffende opgeslagen gegevens krijgen.

 

6. Statistische evaluatie van de bezoeken aan deze website.
Wij vragen, verwerken en bewaren bij het oproepen van deze website of afzonderlijke bestanden van de website de volgende gegevens: IP-adres, website, waar vandaan het bestand werd opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens en melding over het succes van de oproep (zgn. web-log). Deze toegangsgegevens gebruiken we uitsluitend in niet gepersonaliseerde vorm voor de continue verbetering van ons internertaanbod en voor statistische doelen.

Bovendien zetten we voor de evaluatie van de bezoeken aan deze website de volgende plugins en actieve script-inhoud in:

 • Google-analytics:
  Deze website gebruikt Google analytics, een webanalysedienst van Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google). Google analytics gebruikt diverse technieken, o.a. ook zgn. 'cookies', die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van deze website door de bezoeker mogelijk maken. De door Google-analytics ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar de server van Google, die evt. in landen buiten de lidstaten van de Europese Unie en evt. ook buiten de verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden gebruikt. Door de activering van de IP-anonimisering binnen de Google-analytics tracking-codes van deze website, wordt uw IP-adres door Google voor de overdracht geanonimiseerd. Deze website gebruikt een Google analytics-tracking-code, die door de operator gat._anonymizeIp() werd uitgebreid; om alleen een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) mogelijk te maken. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek op deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten le levern aan de website-exploitant. Het in het kader van Google analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van Google-cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het Google-cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, wanneer u de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Het veiligheids- en privacybeleid van Google analytics vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

 

7. Voorlichting over het gebruik van cookies
Op verschillende pagina's gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website attractief vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Bij de zgn. 'cookies' gaat h et om kleine tekstbestanden, die uw browser kan plaatsen op uw computer. Het proces van het plaatsen van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd. U kunt uw browser zelf zo naar uw wensen instellen, dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies, van geval tot geval beslist over de aanname of de aanname van cookies principieel accepteert of principieel uitsluit. Cookies kunnen worden ingezet voor verschillende doelen, bijv. om te herkennen, dat uw PC reeds een keer een verbinding met een webaanbod had (permanente cookies) of om laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessie-cookies). Wij zetten cookies in, om u een verhoogd gebruikerscomfort te bieden. Om onze comfortfuncties te gebruiken, adviseren wij u, de aanname van cookies voor ons webaanbod toe te staan.

 

8. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie via e-mail
Uw persoonsgerelateerde gegevens worden door technische en organisatorische maatregelen bij de opvraag, opslag en verwerking zo beschermd, dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie via e-mail kan de volledige gegevensveiligheid niet door ons worden gegarandeerd, zodat we u bij informatie met een hoge behoefte aan geheimhouding de post aanbevelen.

 

9. Automatische e-mailarchivering
Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat ons mailsysteem beschikt over een geautomatiseerd archiveringsproces. In dit geval worden principieel alle inkomende en uitgaande e-mails om redenen van het belastingrecht (GoBD §§ 146 , 147 AO) en het handelsrecht digitaal en controleerbaar gearchiveerd. De bewaringsduur kan tot 10 jaar bedragen. Uitgesloten van de archivering zijn de aan karriere@bartscher.de gerichte e-mails. Voor verdere vragen met betrekking tot deze digitale archivering neemt u contact op met onze Toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien wijzen we u erop, dat u ons alstublieft uitsluitend sollicitatiedocumenten in PDF-bestandsformaat toestuurt. Gezippte (WinZip, WinRAR, 7Zip, enz.) bestanden worden door onze veiligheidssystemen niet doorgelaten. Wees u ervan bewust dat uw sollicitatiedocumenten niet versleuteld worden overgedragen. Wij gaan er vanuit, dat we uw sollicitatiemails ook onversleuteld mogen beantwoorden. Geef een opmerking in uw sollicitatiemail wanneer u dit niet wenst. Wij dragen geen enkele verantwoordelijk voor evt. onbevoegde kennisneming van sollicitatiedocumenten door derden, die tijdens de overdracht van onversleutelde e-mails plaatsvinden.

 

10. Contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming - toezichthouder voor gegevensbescherming
Bij vragen over gegevensbescherming staat onze toezichthouder voor gegevensbescherming ter beschikking:

Zelfstandig expert voor gegevensbescherming & gegevensbeveiliging & IT-forensisch onderzoek, Dirk-Michael Mülot
Westfalenweg 2
33449 Langenberg

E-Mail: dirk@muelot.de 

 

11. Herroeping van toestemmingen - gegevensinformatie en wijzigingswensen - wissen & blokkeren van gegevens
Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Uw gegevens worden dan gewist, als daartegen geen wettelijke regelingen in de weg staan. U kunt een ons verleende toestemming, uw persoonlijke gegevens te gebruiken, altijd herroepen. Voor informatie, verwijdering en correctiewensen voor uw gegevens evenals suggesties kunt u altijd sturen aan het volgende afres:

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten 

E-mail: info@bartscher.de
Fax: +49 5258 971-120

 


 

© IT-Recht-Kanzlei DURY  - www.dury.de 

© Website-Check GmbH – www.website-check.de 

 

In samenwerking met Dirk-Michael Mülot - zelfstandig expert voor gegevensbescherming, gegevensbeveiliging & IT-forensisch onderzoek – www.muelot-graf.de