text.skipToContent text.skipToNavigation

Privacy policy

Inleiding

Bartscher GmbH (hierna: "wij") is als exploitant van de website de verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker van de website. Onze contactgegevens vindt u in het impressum van de website. De contactpersonen voor vragen over de verwerking van de persoonsgegevens worden rechtstreeks in de privacyverklaring genoemd.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en met de toepasselijke wet- en regelgevingen op het gebied van privacybescherming, met name ook de Europese basisverordening voor de privacybescherming (DSGVO) en de nationale regels voor privacybescherming.

Met deze privacyverklaring willen wij u erover informeren in welke omvang en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van de website.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens van een specifieke natuurlijke persoon of een identificeerbare (herleidbare) natuurlijke persoon. Hieronder valt alleinformatie over uw identiteit, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw postadres. Gegevens die niet tot uw identiteit als persoon herleid kunnen worden (zoals bijvoorbeeld statistische informatie, bijv. over het aantal gebruikers van de website), gelden daarom niet als persoonsgegevens.

U kunt onze website in principe bezoeken zonder uw identiteit prijs te geven en zonder persoonsgegevens in te voeren. Er wordt dan door ons alleen algemene informatie over het bezoek aan onze website verzameld en vastgelegd. Voor veel van de aangeboden diensten worden echter uw persoonsgegevens gevraagd en vastgelegd. Deze gegevens worden door ons principieel alleen verwerkt voor doeleinden die verband houden met het gebruik van deze website, vooral voor de beschikbaarstelling van de gewenste informatie. Bij de verzameling van persoonsgegevens hoeven alleen die gegevens verplicht te worden ingevoerd die dwingend noodzakelijk zijn. Er kan eventueel verdere informatie worden ingevoerd, maar dit zijn dan vrijwillig verstrekte gegevens. Wij maken u er telkens op attent welke velden verplichte velden zijn en welk velden u op vrijwillige basis kunt invullen. Over de concrete details informeren wij u dan in de betreffende paragraaf van deze privacyverklaring.

In het kader van het gebruik van onze website worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden door ons op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie opgeslagen. Door technische en organisatorische maatregelen worden uw gegevens beschermd tegen verlies en vernieling en tegen toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegde personen. De toegang tot uw gegevens is voorbehouden aan een klein aantal bevoegde personen. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de servers. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld via het internet verzonden. Wij maken voor de dataverzending gebruik van SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

 

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe uitsluitend om de door u gewenste diensten te kunnen verlenen. Voor zover wij voor leveringen en diensten gebruik maken van externe dienstverleners, hebben deze uitsluitend toegang tot de gegevens voor zover dat voor de betreffende dienstverlening noodzakelijk is. Door technische en organisatorische maatregelen stellen wij de naleving van de toepasselijke regelgeving voor de privacybescherming veilig en wij verplichten ook onze externe dienstverleners om hieraan te voldoen.

Wettelijke basis voor de dataverwerking
Voor zover wij u voor de verwerking van uw persoonsgegevens om uw toestemming hebben gevraagd, geldt art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO als wettelijke basis voor de dataverwerking.

Voor zover wij uw gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract in het kader van een op een contract gelijkende relatie met u, geldt art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO als wettelijke basis voor de dataverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, geldt art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO als wettelijke basis voor de dataverwerking.

Als wettelijke basis komt bovendien art. 6 lid 1 lit f) DSGVO in aanmerking, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verdediging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of derden dat zwaarder weegt dan uw belangen, basisrechten, basisvrijheden of de bescherming van uw persoonsgegevens.

In het kader van deze privacyverklaring geven wij altijd aan wat de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is.

Verwijdering van gegevens en duur van de opslag
Wij verwijderen of blokkeren uw persoonsgegevens in principe altijd, wanneer het doel waarvoor de gegevens opgeslagen werden, vervallen is. Verdere opslag van gegevens kan echter plaatsvinden, wanneer wettelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn, daarin voorzien, bijvoorbeeld vanwege wettelijke bewaartermijnen of documentatieverplichtingen. In een dergelijk geval verwijderen of blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de gespecificeerde termijnen.

 

Gebruik van ons online-aanbod

Informatie over uw computer
Bij elk bezoek aan onze website verzamelen wij onafhankelijk van uw eventuele registratie de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van die aanvraag. Bovendien worden de status en de overgedragen hoeveelheden data in het kader van deze aanvraag vastgelegd. Wij verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. Wij registreren bovendien vanaf welke website u toegang heeft gekregen tot onze website. Het IP-adres van uw computer wordt daarbij slechts voor de duur van het bezoek aan de website opgeslagen en wordt daarna gewist of door inkorting geanonimiseerd. De overige gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen.

Wij gebruiken deze gegevens voor de exploitatie van het online-aanbod, met name om fouten vast te stellen en op te heffen, om de belasting van de website vast te stellen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang in de dataverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Gebruik van cookies
Op onze website maken wij - zoals op veel websites gebeurt - gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens van uw browser vastleggen voor de interactie met onze website. Een cookie bevat in de regel de naam van het domein vanwaar het cookie verzonden werd alsmede informatie over de leeftijd van het cookie en een alfanumerieke identificatie.

Cookies maken het mogelijk uw computer te herkennen en om eventuele voorinstellingen meteen beschikbaar te stellen. Cookies helpen ons om het online-aanbod te verbeteren en u een betere, nog meer op u toegesneden service te kunnen aanbieden. Ook hierin ligt ook ons gerechtvaardigde belang in de dataverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die na afloop van de browsersessie automatisch worden gewist. Af en toe kunnen ook cookies met een langere opslagduur worden gebruikt, zodat ook bij het volgende bezoek aan onze website rekening kan worden gehouden met uw voorinstellingen en voorkeuren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat hij u informeert, zodra er cookies worden overgedragen. Het is bovendien mogelijk reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de instellingen van de browser. Wij wijzen u erop dat u ons online-aanbod onder bepaalde omstandigheden slechts in beperkte maten of helemaal niet kunt gebruiken, wanneer u de opslag van cookies weigert of noodzakelijke cookies verwijdert.

Analyse door WiredMinds
Onze website maakt gebruik van telpixeltechnologie die wordt geleverd door WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het gedrag van bezoekers te analyseren. In verband hiermee wordt het IP-adres van de bezoeker verwerkt. De verwerking vindt alleen plaats met het oog op het verzamelen van bedrijfsinformatie, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden door middel van een whitelist uitgesloten van verdere verwerking. Een IP-adres wordt in geen geval bij LeadLab opgeslagen. Bij de verwerking van gegevens is het ons grootste belang om de rechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang bij de verwerking van gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), GDPR. Op geen enkel moment is het mogelijk om uit de verzamelde gegevens conclusies te trekken over een identificeerbare persoon. WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om geanonimiseerde gebruiksprofielen te maken van het bezoekgedrag op onze website. Gegevens die tijdens dit proces worden verkregen, worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.
Opt-Out
Uittrekken van tracking (Een functioneel noodzakelijke cookie zal worden ingesteld om er permanent voor te zorgen dat er geen tracking door WiredMinds LeadLab plaatsvindt op deze website)

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics voor statistische analyses. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten aan de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door een daarop gerichte insteling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Het veiligheids- en privacybeleid van Google analytics vindt u onder https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Op basis van de genomen veiligheidsmaatregelen zijn wij van mening dat de dataverwerking ter optimalisatie van ons online-aanbod als gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking volgens Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO moet worden beschouwd.

 

Registratie

Als bestaande Bartscher-handelspartner kunt u zich registreren voor het gebruik van ons online-aanbod. Doorvoor moet u de in het kader van de registratie gevraagde gegevens meedelen: het klantnummer, uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Bovendien registreren wij datum en tijdstip van de registratie en het IP-adres. Na de registratie vergelijken wij de ingevoerde gegevens met onze klantgegevens. Bij een positief resultaat van deze vergelijking wordt het klantaccount voor gebruik vrijgegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor de registratie is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. Voor zover u zich voor de uitvoering of het voortraject van een overeenkomst bij ons registreert, geldt voor de verwerking van de gegevens eveneens Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO als wettelijke basis.

 

De in het kader van de registratie via verplichte velden verzamelde informatie is noodzakelijk voor de uitvoering of voorbereiding van een contract met ons.

 

Bestellingsafhandeling

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en daaraan gelieerde bedrijven en bij de voor de afhandeling van bestellingen ingeschakelde bedrijven.

Opslag en doorgifte van gegevens bij bestellingen
Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met diverse bedrijven samen die voor ons de betalingen afhandelen en logistieke diensten verlenen. Wij zorgen ervoor dat ook onze partners zich aan de wet- en regelgevingen voor de privacybescherming houden. Wij geven o.a. uw adresgegevens (naam en adres) door aan het vervoersbedrijf dat de bestelde producten bij u aflevert. De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren.

<De data blijven bij ons opgeslagen zolang zij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Bovendien blijven de gegevens bij ons opgeslagen om aan verplichtingen na uitvoering van de overeenkomst te voldoen en aan de wettelijk voorgeschreven fiscaal-rechtelijke bewaartermijnen. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

 

Betalingsafhandeling bij bestellingen
Afhankelijk van de gekozen betaalwijze vindt de afhandeling van de betaling bij bestellingen eventueel door inschakeling van een dienstverlener plaats.

Bij betaling met creditcard of PayPal vindt de technische afhandeling plaats door de firma Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop is een PCI DSS-gecertificeerde Payment Service Provider en is een toonaangevende dienstverlener voor veilig bestalingsverkeer. Computop onderwerpt zich aan een periodieke veiligheidscertificering en voldoet aan de PCI-veiligheidsstandaard. De relevante rekening- en creditcardinformatie wordt uitsluitend door de firma Computop Wirtschaftsinformatik GmbH opgeslagen en verwerkt.

Bij betaling via PayPal wordt u via een link naar de website van PayPal geleid. Daar worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dit zijn uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw evt. telefoonnummer en rekening- en creditcardgegevens. Neem hierbij de algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website in acht www.paypal.com.

Wettelijke basis voor de afhandeling van betalingen is Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren en daarbij kan de betaalwijze door u vrij gekozen worden.

De data blijven bij ons opgeslagen zolang zij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Bovendien blijven de gegevens bij ons opgeslagen om aan verplichtingen na uitvoering van de overeenkomst te voldoen en aan de wettelijk voorgeschreven fiscaal-rechtelijke bewaartermijnen. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

Kredietwaardigheidscontrole
Voor zover we leveren zonder tegenprestatie, behouden wij ons het recht voor om onze legitieme belangen te beschermen, indien nodig, een kredietcontrole op basis van wiskundige-statistische methoden in te winnen bij de volgende onderneming(en):

- Creditreform Paderborn, Friederichs & Davis KG, Am Hoppenhof 30, D - 33104 Paderborn

- Coface, vestiging Duitsland, Isaac-Fulda-Allee 1, D- 55124 Mainz

Hiertoe dragen we de voor een kredietcontrole benodigde persoonsgerelateerde gegevens en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim. De uitkomst van de kredietcontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) omvatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden worden berekend. Daarbij wordt door middel van een veelheid aan kenmerken, zoals bijvoorbeeld inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en betalingsgedrag tot dusver, geconcludeerd tot het toekomstige risico van betalingsverzuim van de klant. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betalingswaarde (zgn. score). De zo verkregen informatie is basis voor onze beslissing over de motivatie, uitvoering of beëindiging van het contract.

De keuzemogelijkheid van één van de aangeboden betaalmogelijkheden is echter niet afhankelijk van dergelijke informatie.

De wettelijke basis voor de kredietwaardigheidscontrole is Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

 

Communicatie met ons

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen. Bovendien informeren wij u graag regelmatig door middel van onze nieuwsbrief via e-mail.

Communicatie via e-mail
Bij de communicatie via e-mail kan de volledige gegevensveiligheid niet door ons worden gegarandeerd, zodat we u bij informatie met een hoge behoefte aan geheimhouding de post aanbevelen.

U kunt zelf beslissen welke informatie u per e-mail naar ons verzendt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat ons mailsysteem beschikt over een geautomatiseerd archiveringsproces. In dit geval worden principieel alle inkomende en uitgaande e-mails om redenen van het belastingrecht (GoBD §§ 146 , 147 AO) en het handelsrecht digitaal en controleerbaar gearchiveerd. De bewaringsduur kan tot 10 jaar bedragen. Uitgesloten van de archivering zijn de aan karriere@bartscher.de gerichte e-mails. Voor verdere vragen met betrekking tot deze digitale archivering neemt u contact op met onze Toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien wijzen we u erop, dat u ons alstublieft uitsluitend sollicitatiedocumenten in PDF-bestandsformaat toestuurt. Gezippte (WinZip, WinRAR, 7Zip, enz.) bestanden worden door onze veiligheidssystemen niet doorgelaten. Wees u ervan bewust dat uw sollicitatiedocumenten niet versleuteld worden overgedragen. Wij gaan er vanuit, dat we uw sollicitatiemails ook onversleuteld mogen beantwoorden. Geef een opmerking in uw sollicitatiemail wanneer u dit niet wenst. Wij dragen geen enkele verantwoordelijk voor evt. onbevoegde kennisneming van sollicitatiedocumenten door derden, die tijdens de overdracht van onversleutelde e-mails plaatsvinden.

Nieuwsbrief
Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen marketingdoeleinden gebruikt tot u zich afmeldt. U ontvangt dan regelmatig via e-mail informatie over actuele onderwerpe, alsmede e-mails naar aanleiding van speciale gebeurtenissen, zoals bijv. speciale acties. Deze e-mails kunnen afhankelijk van onze informatie over u gepersonaliseerd of geïndividualiseerd zijn.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij, voor zover u ons uw toestemming niet schriftelijk heeft meegedeeld, de zogenaamde opt-in-procedure. D.w.z. dat wij u pas dan een nieuwsbrief via e-mail toesturen, wanneer u ons eerst uitdrukkelijk bevestigd hebt dat wij de toezending van nieuwsbrieven moeten activeren. Wij zullen u dan via e-mail een bericht toesturen en u verzoeken om door aanklikken van een in deze e-mail aanwezige link te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO, wanneer u zich expliciet voor de nieuwsbrief ingeschreven heeft. Binnen het kader van de wettelijke bepalingen kan het ook mogelijk zijn dat u van ons zonder uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief ontvangt, omdat u bij ons goederen of diensten heeft besteld, wij in dat verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt tegen ontvangst van informatie via e-mail. In dit geval geldt ons gerechtvaardigde belang in de toezending van direct marketing als wettelijke basis voor de verwerking volgens Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Mocht u helemaal geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u uw op enig moment verleende toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst herroepen of bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van de nieuwbrief, zoder dat hierdoor andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. Gebruik gewoon de in elke nieuwsbrief aanwezige afmeldingslink of stuur een desbetreffende mededeling naar ons of onze functionaris voor de privacybescherming.

Social Media
In ons online-aanbod vindt u links naar het loopbaannetwerk Xing en Youtube. De links herkent u aan het logo van de desbetreffende aanbieder.

Door deze links aan te klikken gaat u naar de betreffende externe websites waar deze privacyverklaring niet geldt. Details over de daar geldende bepalingen vindt u in de privacyverklaringen van de individuele aanbieders. U vindt deze onder:

Xing: https://www.xing.com/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Totdat de betreffende links worden geopend, vindt geen overdracht van persoonsgegevens aan de betreffende aanbieders plaats. Het openen van de websites via deze links is tegelijkertijd de basis voor de dataverwerking door de betreffende aanbieders.

Gebruik van YouTube
In ons online-aanbod zijn video's geïntegreerd die worden weergegeven via een plug-in van de door Google geëxploiteerde dienst YouTube ("YouTube"). Exploitant van deze dienst is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een webpagina van ons internet-aanbod opent, waarin een video geïntegreerd is, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld welke webpagina's van ons online-aanbod u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account ingelogd bent, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u uit te loggen bij uw YouTube-account. Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google onder https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de, welke ook voor YouTube geldt.

Wij gebruiken YouTube om u video's te presenteren en u zo te informeren over ons en onze diensten. Daarin ligt tegelijkertijd ons gerechtvaardigde belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

 

Uw rechten en contactopname

Wij hechten hoge waarde aan een transparante uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens en informeren u in die zin ook over de rechten die u geldend kunt maken. Wanneer u nadere informatie wilt ontvangen of de u toekomende rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw verlangen bij ons kenbaar te maken zodat wij actie kunnen ondernemen.

Rechten van betroffen personen
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u omvangrijke rechten geldend maken. Om te beginnen heeft u een omvangrijk recht op informatie en kunt u eventueel de correctie en/of verwijdering resp. blokkering van uw persoonsgegevens eisen. U kunt ook een inperking van de verwerking verlangen en u heeft het recht om een bezwaar aan te tekenen. Met betrekking tot de door u aan ons doorgegeven persoonsgegevens heeft u bovendien het recht om overdraagbaarheid van deze gegevens te eisen.

Wanneer u een van uw rechten geldend wilt maken en/of nadere informatie hierover wilt ontvangen, gelieve u contact op te nemen met onze klantenservice. Als alternatief kunt u bovendien contact opnemen met onze functionaris/manager voor de privacybescherming.

Herroeping van uw toestemming en bezwaar
Het staat u vrij om een op enig moment verleende toestemming op elk gewenst moment te herroepen met werking voor de toekomst. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming verrichte verwerking onverlet tot aan het moment van de herroeping. Aanspreekpunten hiervoor zijn eveneens onze klantenservice en onze functionaris/manager voor de privacybescherming.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens niet op een verleende toestemming berust, maar op een andere wettelijke basis, kunt u bezwaar aantekenen tegen deze gegevensverwerking. Uw kenbaar gemaakte bezwaar leidt tot een toetsing en eventuele beëindiging van de gegevensverwerking. U wordt geïnformeerd over het resultaat van de toetsing en ontvangt van ons - voor zover de gegevensverwerking desondanks moet worden voortgezet - nadere informatie waarom de gegevensverwerking toelaatbaar is.

 

Functionaris voor privacybescherming en contact
Wij hebben een externe functionaris voor privacy-aangelegenheden benoemd die ons ondersteuning biedt op het gebied van de wettelijke privacybescherming en waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen. Voor vragen over onze omgang met persoonsgegevens en voor verdere informatie over de wettelijke aspecten van de privacybescherming staan deze functionaris en zijn team graag tot uw beschikking:

Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Dirk-Michael Mülot
Grüner Weg 80, 48268 Greven, Duitsland

Tel.: +49 2571 5402-0
Fax: +49 2571 5402-199
E-mail: d.muelot@svb-muelot.de

 

Klachten
Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of de toepasselijke wet- en regelgeving voor de privacybescherming, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. U kunt tevens een klacht indienen bij onze functionaris voor privacybescherming. De functionaris voor privacybescherming zal de kwestie onderzoeken en u informeren over het resultaat van dit onderzoek.

 

Verdere informatie en wijzigingen

Links naar andere websites
Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn in de regel als zodanig herkenbaar gemaakt. Wij hebben er geen invloed op in welke mate deze via links bereikbare websites aan de geldende wet- en regelgeving voor de privacybescherming voldoen. Wij adviseren u daarom ook op andere websites kennis te nemen van de respectievelijke privacyverklaringen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
De stand van deze privacyverklaring wordt kenbaar gemaakt door de datumvermelding (zie onderaan). Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring met werking voor de toekomst te wijzigen. Een wijziging vindt met name plaats bij technische aanpassingen van het online-aanbod of bij veranderingen in de regelgeving voor de privacybescherming. De op enig moment actuele versie van de privacyverklaring is altijd rechtstreeks afroepbaar via de website. Wij adviseren u zich regelmatig te informeren over veranderingen in deze privacyverklaring.

 

Stand van deze privacyverklaring: mei 2018