text.skipToContent text.skipToNavigation

 

 

I. Toepassing van de internationale verkoopvoorwaarden

1. Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom-sten met klanten van Bartscher GmbH – hierna Bartscher –, die op of na 1 decem-ber 2019 met de klant gesloten worden en die hoofdzakelijk de levering van roe-rende goederen aan klanten tot voorwerp hebben. Andere door Bartscher op zich genomen verbintenissen hebben geen invloed op de toepasselijkheid van deze In-ternationale Verkoopvoorwaarden.

2. De van deze Internationale Verkoopvoorwaarden of van de bepalingen in cijfers X.- 2. of X.- 3.  afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn voor Bartscher niet bindend, zelfs niet indien Bartscher geen bezwaar maakt of zonder voorbehoud presteert of prestaties van de klant aanvaardt. 

3. Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin de klant de roerende zaken voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in familie of huishouding koopt en Bartscher dit bij het sluiten van de overeenkomst wist of had behoren te weten. 

back to top

 

II. Totstandkoming van het contract 

1. De klant is voor de totstandkoming van de overeenkomst tot schriftelijke mededeling aan Bartscher verplicht, indien 

- de te leverende roerende zaak niet uitsluitend voor het gewone gebruik geschikt moet zijn of de klant een bijzonder gebruik voorziet of zijn verwachtingen gebaseerd zijn op openbare mededelingen, advertenties of andere om-standigheden buiten de totstandkoming van de concrete overeenkomst,

- de te leveren roerende zaak onder buitengewone of een bijzonder risico voor de gezondheid, veiligheid of het milieu veroorzakende of verhoogde be-lasting vergende omstandigheden wordt gebruikt,

- met de overeenkomst atypische schademogelijkheden of buitengewo-ne, in het bijzonder de in cijfer VII. 1. d) genoemde grenzen overtreffende, schadebedragen verbonden kunnen zijn waarvan de klant op de hoogte is of op de hoogte behoort te zijn, of

- de te leverende roerende zaak binnen Duitsland gebruikt of aan binnen Duitsland gevestigde afnemers van de klant geleverd zal worden. 

2. Orders van klanten moeten schriftelijk worden gedaan. Wijkt de bestelling van de klant van het voorstel of van het aanbod van Bartscher af, dan moet de klant deze afwijking bijzonder benadrukken. Afbeeldingen en tekeningen alsmede aangiften over maats- en gewichts-aanduidingen met betrekking tot de voorstellen of de aanbiedingen van Bartscher zijn slechts bij benadering maatgevend.

3. Alle orders, ook indien deze door medewerkers van Bartscher zijn opgenomen, treden uitsluitend door de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher in werking. Op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwijgen mag de klant niet op de totstandkoming van de overeenkomst vertrouwen. Bartscher kan de schriftelijke orderbevestiging binnen veertien (14) dagen nadat Bartscher de order van de klant heeft ontvangen, afgeven. Tot dit tijdstip is de order van de klant onherroepelijk. 

4. De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is tijdig ontvangen indien deze binnen veertien (14) dagen na haar dagtekening door de klant is ontvangen. De klant informeert Bartscher onverwijld schriftelijk in het geval dat de schriftelijke orderbevestiging te laat is ontvangen.

5. De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is voor de omvang van de inhoud van de overeenkomst doorslaggevend en heeft een totstandkoming van de overeenkomst ook dan ten gevolg, indien de orderbevestiging - afgezien van de om-schrijving van de roerende zaken, de koopprijs en de kwantiteit van de levering – van de verklaringen van de klant afwijkt, in het bijzonder met betrekking tot de uit-sluitende toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden. De overeenkomst komt alleen dan niet tot stand, indien de klant schriftelijk meedeelt dat de orderbevestiging van Bartscher niet in ieder opzicht met de verklaring van de klant overeenstemt, de afwijkingen schriftelijk specificeert en de mededeling Bartscher op korte termijn, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging door de klant, bereikt.

6. Bijzondere wensen van de klant, met name  bijzondere verwachtingen van de klant omtrent gebruik en kwaliteit, garanties en andere waarborgen met betrekking tot de roerende zaken of de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de in elek-tronische of gedrukte vorm van de klant verlangde prestatieverklaringen, gebruiksaanwijzingen of veiligheidsgegevens vereisen in ieder geval een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Bartscher.

7. Door de klant opgestelde bevestigingen van de overeenkomst sorteren geen effect, zonder dat daarvoor tegenspraak van Bartscher is vereist. In het bijzonder mag de klant niet op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwijgen op de geldigheid van zijn bevestiging vertrouwen.

8. De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet bevoegd van het vereiste van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher afstand te doen of inhoudelijk afwijkende toezeggingen of garanties uit te spreken. Of en in welke omvang deze personen bevoegd zijn verklaringen voor of tegen Bartscher af te geven of te ontvangen wordt naar het in Duitsland geldende recht beoordeeld.

9. Veranderingen van de gesloten overeenkomst behoeven altijd een schriftelijke bevestiging van Bartscher.

back to top

 

III. Verplichtingen van Bartscher 

1. Behoudens een uitblijvende bevoorrading door de leveranciers van Bartscher ondanks een congruente dekkingsaankoop of behoudens een ontheffing van aan-sprakelijkheid naar cijfer VII.-1 b), moet Bartscher de in de schriftelijke orderbevestiging genoemde roerende zaken afleveren en het eigendomsrecht overdragen. Bartscher is niet verplicht prestaties te verrichten, die niet in de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher of in deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn omschreven; in het bijzonder is Bartscher, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, niet verplicht prestaties met betrekking tot de planning te leveren, informatie omtrent de roerende zaken te verschaffen, documenten of bewij-zen omtrent de roerende zaken te verstrekken, toebehoren te leveren, extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, montagewerkzaamheden te verrichten of aan de klant advies te geven.

2. Bartscher is uit de met de klant gesloten overeenkomst alleen tegenover de klant verplicht. De bij de totstandkoming van de overeenkomst niet betrokken derden, in het bijzonder de afnemers van de klant, hebben geen eigen recht op (af)levering en kunnen evenmin aanspraak maken op andere rechten die voortvloeien uit de met de klant en Bartscher gesloten overeenkomst. De klant vrijwaart Bartscher volledig  tegen alle aanspraken van de contractspartij van de klant, die op grond van de tussen Bartscher en de klant gesloten overeenkomst jegens Bartscher worden ingesteld. De klant behoudt zijn recht op inontvangstneming, ook indien de klant zijn rechten aan derden heeft overgedragen.

3. Bartscher is met inachtneming van de handelsgebruikelijke toleranties verplicht roerende zaken van de overeengekomen omschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, die aan de in Duitsland gebruikelijke standaarden voldoen, aan de klant te leveren en garandeert dat op het moment van de levering particuliere derden niet zodanige rechten of aanspraken op de roerende zaken hebben dat deze een vrij gebruik van de zaken binnen de Europese Unie in de weg staan. Kunnen de roerende zaken niet in de in de overeenkomst aangeboden toestand worden geleverd, omdat technische verbeteringen aan de in serie gefabriceerde producten zijn voorgenomen, is Bartscher tot levering van de verbeterde versie bevoegd.  Bartscher heeft het recht deelleveringen te verrichten en deze afzonderlijk in rekening te brengen.

4. Indien een nadere omschrijving van de te leveren roerende zaken nodig is, maakt Bartscher de specificatie met inachtneming van de eigen belangen, en met duidelijk zichtbare en gerechtvaardigde belangen van de klant. Een verzoek aan de klant de roerende zaken te specificeren of aan de specificatie mee te werken, is niet no-dig. Bartscher is niet verplicht, de voorgenomen specificatie aan de klant mee te delen of hem de mogelijkheid van een afwijkende specificatie te geven. 

5. Bartscher moet de roerende zaken op de overeengekomen tijd van levering FCA (Incoterms 2020) bij het in de schriftelijke orderbevestiging genoemde afleveringsadres, of indien deze niet genoemd is bij de vestiging in Salzkotten/Duitsland in de voor Bartscher gebruikelijke verpakking en met de voor Bartscher gebruikelijke markeringen ter ophaling aan de klant ter beschikking te stellen. Een voorafgaande afzondering of kenmerking van de roerende zaken of een mededeling aan de klant betreffend hun beschikbaarheid is niet vereist. Bartscher is in geen geval – ook niet bij het gebruik van andere Incoterms – verplicht om de klant informatie over de levering te verstrekken, de roerende zaken ter gelegenheid van de levering op hun conformiteit te onderzoeken, de bedrijfszekerheid van het vervoersmiddel en de voor het vervoer veilige verlading te controleren, of aan de klant de uitge-voerde levering aan te tonen. Het overeenkomen van andere Incoterms of clausules als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.

6. De inachtneming van de overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata geldt onder de voorwaarde, dat de klant de te verschaffen documenten, vergunningen, vrijstellingen of licenties tijdig overlegt, overeenkomstig de afspraak accreditieven opent en aanbetalingen doet en alle overige op hem rustende verplichtingen tijdig vervult en dat de door niet-Duitse autoriteiten vereiste inspecties voor verzending (pre-shipments inspections) geen vertraging ten gevolg hebben. De overeengekomen leveringstermijnen beginnen op de datum van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher. Bartscher is na mededeling aan de klant gerechtigd al voor het overeengekomen tijdstip te leveren of het tijdstip van de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn vast te leggen.

7. Zonder afstand van verdergaande wettelijke rechten te doen is Bartscher gerechtigd, contractuele plichten na de overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata te vervullen, indien de klant over de tijdsoverschrijding wordt geïnformeerd en hem een bepaalde periode voor de nakoming meegedeeld wordt. Met inachtneming van het vorenstaande is Bartscher ook tot meerdere pogingen tot nakoming gerechtigd. De klant kan de nakoming binnen bekwame tijd tegenspreken als die onredelijk is. De tegenspraak is alleen werkzaam wanneer deze voor begin van de nakoming Bartscher bereikt. Bartscher vergoedt als gevolg van de tijdsoverschrijding de aantoonbare noodzakelijke kosten van de klant voor zover Bartscher daarom ingevolge de regelingen onder cijfer VII. moet instaan.

8. Het risico van betaling en prestatie, zelfs met betrekking tot goederen die niet duidelijk identificeerbaar zijn met de overeenkomst en zonder dat het voor Bartscher noodzakelijk is om de klant in te lichten over het ter beschikking zijn van de goederen,  gaan op de klant over, in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm-voorwaarden, zulks zelfs ongeacht of Bartscher klaar is om te leveren overeenkomstig de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen of respectievelijk leveringsdata, indien deze op wens van de klant werden uitgesteld, of zodra het recht op de goederen op de klant is overgegaan. 

9. Ongeacht de overeengekomen Incoterm-voorwaarden, is Bartscher noch verant-woordelijk voor het douanerechtelijk inklaren van de roerende goederen, noch voor de douaneaangiften. Desalniettemin vraagt Bartscher de noodzakelijke uitvoervergunningen aan en handhaaft de voor de uitvoer van de roerende zaken vereiste douaneformaliteiten, indien de klant Bartscher erom verzoekt en de voor uitvoer vereiste gegevens in een uitsluitend voor dat doel opgemaakte schriftelijke mededeling aan Bartscher doorgeeft. Indien de roerende zaken zonder opzet of grove nalatigheid van Bartscher niet voor uitvoer uitgeklaard worden, is Bartscher gerechtigd om de overeenkomst zonder schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afspraken over andere clausules van de Incoterms of clausules als „levering vrij...” of iets soortgelijks hebben slechts een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerskosten tot gevolg; overigens blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden getroffen regelingen.

10. Tenzij  uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is Bartscher ongeacht de overeengekomen Incoterm-voorwaarden niet verplicht om bewijs van levering, documenten, certificaten, licenties of andere vergunningen noodzakelijk voor export, transit of import te bekomen of om vrijgave naar veiligheid te bekomen voor de goederen vereist voor vervoer of anders of om bijstand te verlenen aan de douane om deze zaken te bekomen. Het overeenkomen van andere clausules van de Incoterms of clausules als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.

11. Bartscher is in geen geval verplicht, aan de met de beschikbaarstelling van de roerende zaken op de markt buiten Duitsland verbonden verplichtingen te voldoen, buiten Duitsland ontstane heffingen te dragen of buiten Duitsland geldende maat- en gewichtssystemen, verpakkings-, kenmerkings- of aanduidingsvoorschriften, registratie- of certificatieplichten of andere buiten Duitsland voor de goederen geldende wettelijke regelingen te beletten. Voorgeschreven of anderszins vereiste vertalingen van handleidingen, veiligheidsinformatie, prestatieverklaringen of overige bescheiden over de roerende zaken in een andere dan de Duitse taal dient de klant op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid te verrichten.

12. Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke rechten en zonder verplichting tot voorafgaande mededeling aan de klant is Bartscher gerechtigd de nakoming van haar  plichten op te schorten, zolang vanuit het oogpunt van Bartscher de bezorgdheid bestaat dat de klant zijn plichten geheel of gedeeltelijk niet conform de overeenkomst zal nakomen. Het recht op opschorting bestaat in het bijzonder, als de klant zijn tegenover Bartscher of derden bestaande plichten tot voorbereiding van de betaling slechts onvoldoende vervult of traag betaalt, of dat door een kredietverzekeraar vastgestelde limiet is overschreden of met de aanstaande levering wordt overschreden. In plaats van opschorting is Bartscher gerechtigd om toekomstige en reeds bevestigde leveringen afhankelijk te maken van de opening van een door een grote Duitse bank bevestigd accreditief of de prestatie van vooruitbetaling. Bartscher is niet verplicht tot voortzetting van de prestatie indien een door de klant gegeven waarborg voor de afwending van de opschorting niet voldoende zekerheid biedt of ingevolge een toepasselijk recht vernietigbaar zou kunnen zijn.

13. Behoudens de bepalingen in cijfer III.-7. is Bartscher pas dan verplicht de klant mogelijke storingen van de prestatie mee te delen als de intrede van de storing voor Bartscher definitief vaststaat.

back to top

 

IV. Verplichtingen van de klant 

1. Ongeacht verdergaande plichten tot zekering of voorbereiding van de betaling is de klant verplicht de overeengekomen koopprijs in het in de schriftelijke orderbe-vestiging aangewezen betaalmiddel zonder aftrek en vrij van andere uitgaven en kosten aan een van de door Bartscher genoemde bankinstellingen over te maken. Indien geen koopprijs is bepaald geldt de op het moment van de levering gebruikelijke verkoopprijs van Bartscher. De medewerkers, alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen.

2. De te betalen koopprijs is in ieder geval op de in de schriftelijke orderbevestiging bepaalde termijn ‒ en indien geen termijn benoemd is ‒ met ontvangst van de re-kening opeisbaar. De opeisbaarheid treedt zonder verdere voorwaarde en in het bijzonder onafhankelijk ervan in of de klant de roerende zaken of de documenten al ontvangen of gelegenheid tot onderzoek had. Toegekende betalingsdoelen verval-len en uitstaande vorderingen worden meteen opeisbaar, indien een insolventiepro-cedure tegen de klant wordt verzocht, indien de klant zonder uiteenzetting van een gerechtvaardigde reden wezenlijke plichten tegenover Bartscher of tegenover der-den niet nakomt, wanneer de klant onjuiste informatie betreffend zijn kredietwaar-digheid heeft gegeven of wanneer de door een kredietverzekeraar voor de klant toegezegde dekking om niet aan Bartscher te wijten redenen wordt verminderd.

3. De klant garandeert de roerende zaken naar het buitenland te vervoeren, de beschikkingsmacht over de roerende zaken niet op derde te overdragen, zolang de roerende zaken zich in Duitsland bevinden en dat aan alle voorwaarden en bewijsstukken voor de douanerechtelijke en omzetbelastingstechnische afhandeling van de levering of van de prestatie volgens de in Duitsland geldende regelingen wordt voldaan. Voor zover Bartscher Duitse of buitenlandse douanerechten of Duitse of buitenlandse omzetbelasting moet betalen, stelt de klant Bartscher ongeacht verdergaande vorderingen van Bartscher onbeperkt vrij. Deze vrijwaring wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden of andere bezwaren, in het bijzonder onder afstand van het verweer van verjaring en omvat ook de vergoeding van de kosten van Bartscher.

4. Ongeacht het betaalmiddel en de gerechtelijke en scheidsrechterlijke bevoegdheden kan Bartscher binnenkomende betalingen naar eigen believen met de ten tijde van betaling tegen de klant krachtens eigen of overgedragen recht bestaande vor-deringen verrekenen. 

5. Wettelijke rechten van de klant tot verrekening met vorderingen van Bartscher, tot retentie van de betaling of tot overname van de roerende zaken, tot opschorting van zijn plichten en verweren of reconventies naar voren te brengen zijn uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant tegen Bartscher in hetzelfde betaalmiddel luidt, uit eigen recht van de klant voortvloeit en ofwel opeisbaar en onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld is of Bartscher in de nakoming van uit dezelfde overeen-komst resulteerende opeisbare plichten ondanks een schriftelijke aanmaning van de klant wezenlijk tekortkomt en geen redelijke zekerheid heeft aangeboden. 

6. De klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke voorafgaande termijn en schriftelijk aan Bartscher de gegevens voor de aanvraag van de douaneformaliteiten overeenkomstig artikel III.-9. mee te delen, de roerende goederen op de dag van levering, in ontvangst te nemen, en aan alle op hem op grond van de overeenkomst rustende verplichtingen te voldoen, alsook deze van de Internationale Ver-koopvoorwaarden, de regels van het ICC voor het gebruik van de overeengekomen voorwaarde van de Incoterms 2020 en alle wettelijke verplichtingen.  De klant is alleen tot weigering van de overname van de roerende goederen gerechtigd als hij de overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.-1. ontbindt.

7. De klant zal betreffende de door Bartscher geleverde roerende zaken geen handelingen toezeggen of voornemen, die onder de bepalende regelgeving, in het bij-zonder onder het recht voor de buitenlandse handel met inbegrip van het Amerikaanse exportcontrolerecht, zijn verboden. Indien de klant niet zeker weet of een verbod van toepassing is, probeert de klant schriftelijk met Bartscher tot overeen-stemming te komen. 

8. De klant volgt de door Bartscher geleverde roerende zaken verder in de markt en informeert Bartscher onmiddellijk schriftelijk, indien de zorg bestaat, dat van de roerende zaken een gevaar voor derden zou kunnen uitgaan. Bovendien informeert de klant Bartscher ongevraagd schriftelijk, indien Bartscher bijzondere aanmeldings-, registratie- of informatieplichten of bijzondere vereisten tot voorafgaande kennisgeving of overige vereisten voor de markttoegang in acht moet nemen of aan bewaringsplichten voor documenten moet voldoen, die op grond van regelgeving in het land van de klant of een door hem genoopt gebruik van de roerende zaken gelden.

9. Ongeacht wettelijke bepalingen moet de klant het opnieuw gebruik, stoffelijke recycling en verder voorgeschreven afvalverwerking van de door Bartscher aan de klant geleverde roerende zaken alsmede de verpakking voor eigen kosten nemen of op een andere manier veilig stellen. 

back to top

 

V. Levering van niet-conforme goederen of goederen met gebreken 

1. Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aanspra-kelijkheid van de verkoper zijn de roerende zaken non-conform, indien de klant aantoont, dat de roerende zaken met inachtneming van de regelingen in cijfer III. op het tijdstip waarop het risico overgaat naar verpakking, hoeveelheid, kwaliteit of omschrijving duidelijk van de in de schriftelijke orderbevestiging overeengekomen eisen afwijken of bij gebrek aan overeengekomen eisen niet voor het in Duitsland normale gebruik geschikt zijn. Veranderingen met betrekking tot het model, de constructie of het materiaal, welke met nieuwere technische inzichten overeen-stemmen, statueren geen non-conformiteit. Ongeacht de regeling van zin 1 gelden de roerende zaken niettemin als conform met de overeenkomst, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende regelgevende bepalingen het normale ge-bruik van de roerende zaken niet hinderen. 

2. Indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher niet uitdrukkelijk een tegengestelde verklaring inhoudt, is Bartscher in het bijzonder niet daarvoor aansprakelijk, dat de roerende zaken voor een andere dan het in Duitsland gewone gebruik geschikt zijn of aan verdergaande verwachtingen van de klant voldoen, de eigen-schappen van een monster of een proef hebben, of aan de regelgeving buiten Duitsland, b. v. in het land van de klant, voldoen. Bartscher is niet aansprakelijk voor na het tijdstip van de risico-overgang ontstane non-conformiteiten. Bartscher is vrijgesteld van de plicht tot vrijwaring, indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Bartscher, zelf of door een derde pogingen tot wegnemen van non-conformiteiten onderneemt.

3. De klant is tegenover Bartscher verplicht iedere levering in alle opzichten op zichtbare en typische non-conformiteiten en in de overige gevallen met inachtneming van de wettelijke bepalingen te onderzoeken of te laten onderzoeken. 

4. Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aanspra-kelijkheid van de verkoper hebben de roerende zaken rechtsgebreken, indien de klant aantoont, dat de roerende zaken ten tijde van de risicoovergang niet vrij zijn van afdwingbare rechten of vorderingen van particuliere derden. Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke vereisten kunnen op industrieel of intellectueel eigendom gebaseerde rechten of vorderingen van derden alleen een rechtsgebrek opleveren in het geval dat de rechten in de Europese Unie geregistreerd, gepubliceerd en definitief geworden zijn en het gewone gebruik van de roerende zaken in de Europese Unieuitsluiten. Ongeacht de regeling van zin 1 zijn de roerende zaken zonder rechtsgebrek, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende wette-lijke bepalingen niet in tegenspraak zijn met het normale gebruik van de roerende zaken. 

5. De klant verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij niet binnen een redelijke termijn na de overname van de roerende zaken volgens cijfer IV.-6 mee te delen van Bartscher hiervan in kennis stelt. De mededeling is schrijftelijk en rechtsstreeks aan Bartscher te richten en moet zo nauwkeurig zijn dat Bartscher zonder verdere vragen bij de klant met de hulpmaatregelen kan beginnen en regresrechten tegenover eerdere leveranciers kan veilig stellen; verder moet de mededeling aan de wettelijke bepalingen voldoen. De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet gerechtigd buiten de kantoorlokalen van Bartscher mededelingen te ontvangen of verklaringen met betrekking tot vrijwaring af te geven.

6. Na mededeling in de volgens de voorschriften van cijfer V.-5 vereiste vorm gedaan kan de klant de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden voorziene rechts-middelen inroepen. Verdergaande vorderingen of buitencontractuele vorderingen op grond van levering van  roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken heeft hij niet. Indien de mededeling niet volgens de voorschriften geschiedt, kan de klant de rechtsmiddelen alleen inroepen, als Bartscher het feitelijke of juridische gebrek met opzet heeft verzwegen. Verklaringen van Bartscher met betrekking tot feitelijke of juridische gebreken dienen alleen ter opheldering van de feitelijke situatie en houden in het bijzonder geen afstand in van het vereiste van de voorgeschreven mededeling. 

7. De klant staan wegens levering van roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken geen rechtsmiddelen toe, voor zover hij tegenover derden voor de hoedanigheid of de geschiktheid voor het gebruik van de roerende zaken aansprakelijk is, die niet onderwerp van de met Bartscher geslotene overeenkomsten zijn, of wanneer de vordering van de klant op buitenlands recht wordt gebaseerd.

8. Voor zover de klant op grond van de bepalingen van deze Internationale Verkoop-voorwaarden rechtsmiddelen wegens levering van  roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken heeft, is hij met inachtneming van de bepalingen van het Weens Koopverdrag gerechtigd van Bartscher vervanging of herstel te eisen of de koopprijs te verminderen. Vervanging of herstel hebben niet ten gevolge dat verjaringstermijnen opnieuw beginnen te lopen. De hoogte van de vermindering van de koopprijs is op de door de klant geleden schade beperkt. Verdergaande vorde-ringen tot nakoming heeft de klant niet. Bartscher is ongeacht de rechtsmiddelen van de klant steeds gerechtigd non-conforme roerende zaken in overeenstemming met de regeling in cijfer III.-7. te herstellen of te vervangen of rechtsmiddelen van de klant door het geven van een creditering in adequate hoogte af te wenden.

9. Indien de klant ongerechtvaardigd rechtsmiddelen op grond van een levering van  roerende zaken met feitelijke of juridische gebreken geldend maakt, hoewel hij wist of had behoren te weten dat geen sprake is van een feitelijk of juridisch gebrek of de oorzaken voor de ingeroepen afwijkingen niet aan Bartscher te wijten zijn, is de klant MMR tot vergoeding van de door het ongerechtvaardigde inroepen van rechtsmiddelen ontstane kosten verplicht.

back to top

 

VI. Terugtreding uit het contract 

1. De klant is tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd, indien de ontbinding van de overeenkomst aan de wettelijke voorwaarden voldoet, hij Bartscher binnen redelijke termijn na het optreden van de tot ontbinding aanleiding gevende feiten met de ontbinding schriftelijk heeft gewaarschuwd en een schriftelijk gestelde rede-lijke termijn zonder gevolg is verstreken. Eist de klant vervanging, herstel of an-derszins nakoming, dan is hij voor een redelijke termijn aan dit rechtsmiddel gebonden zonder ontbinding van de overeenkomst te kunnen eisen. De klant moet de ontbinding van de overeenkomst in ieder geval binnen een redelijke termijn na af-loop van de aanvullende termijn schriftelijk en onmiddellijk aan Bartscher meedelen.

2. Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten kan Bartscher de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de geldigheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tegenspreekt, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk bij wet verboden is of zal worden, indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher op grond van niet aan Bartscher te wij-ten oorzaken later dan veertien (14) dagen na dagtekening daarvan door de klant wordt ontvangen, indien een insolventieprocedure over het vermogen van de klant wordt aangevraagd  of indien voor Bartscher de nakoming van haar prestatiever-plichtingen op andere gronden niet meer mogelijk is met middelen die met inachtneming van haar eigen en van de bij totstandkoming van de overeenkomst erkenbare redelijke belangen van de klant, alsmede in het bijzonder de overeengekomen tegenprestatie, van haar gevergd kunnen worden.

3. Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten kan Bartscher de overeenkomst na voorafgaande aanmaning geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de roerende zaken niet in overeenstemming met de overeenkomst tot zich neemt, de voor de aanvraag van de douaneformaliteiten vereiste gegevens niet tijdig aan Bartscher meedeelt, zonder opgave van gegronde redenen essentiële verplichtingen, die jegens Bartscher of jegens derden opeisbaar zijn geworden, niet nakomt, onjuiste informatie omtrent zijn kredietwaardigheid verstrekt of indien de door een kredietverzekeraar toegezegde dekking op niet aan Bartscher te wijten gronden verlaagd wordt.

back to top

 

VII. Schadevergoedingen 

1. Bartscher is wegens tekortkoming aan plichten, die op de met de klant gesloten overeenkomst, met de klant gevoerde contractsonderhandelingen of op de zakenrelatie met de klant gebaseerd zijn, zonder afstand van de wettelijke rechten te doen alleen met inachtneming van de onderstaande bepalingen tot schadevergoeding verplicht. Deze bepalingen gelden op dezelfde wijze voor elke verplichting in hoofde van Bartscher tot vergoeding van kosten.

a) De klant is in eerste plaats verplicht om andere rechtsmiddelen in te roepen en kan schadevergoeding alleen wegens resterende tekorten verlangen, maar in geen geval in plaats van andere rechtsmiddelen.

b) Bartscher is niet aansprakelijk voor het gedrag van toeleveranciers,  onderaannemers, vrachtrijders of vervoerders, voor door de klant medeveroorzaakte schade of voor de gevolgen van door de klant uitgevoerde ingrepen in de veiligheidstechnologie van de geleverde roerende zaken. Bartscher is niet aansprakelijk, indien de overeenkomst op grond van op een later tijdstip optredende wettelijke maatregelen of maatregelen van overheidswege niet zoals bij de totstandkoming van de overeenkomst was overeengekomen uitgevoerd kan worden. Bartscher is ook niet aansprakelijk voor storingen ingevolge natuur- of politieke gebeurtenissen, officiële maatregelen, stakingen, sabotages, ongelukken, terrorisme, biologische, fysische of chemische procedures of vergelijkbare omstandigheden, die door Bartscher niet met redelijke middelen kunnen worden beheerst. In overige gevallen is Bartscher alleen aansprakelijk, indien de klant het bewijs ervoor levert dat de organen of het personeel van Bartscher door eigen schuld in contractuele plichten tegenover de klant zijn tekortgekomen. 

c) In het geval van aansprakelijkheid vergoedt Bartscher in het kader van de grenzen van letter d) de schade van de klant in de omvang, voor die de klant bewijst, dat de schade voor hem onafwendbaar was, dat deze schade door een tekortkoming van een plicht van Bartscher tegenover de klant werd veroorzaakt en met oog op het intreden en de hoogte van de schade als gevolg van de tekortkoming op het moment van het sluiten van de overeenkomst voor Bartscher te voorzien was. Bovendien is de klant tot vermindering van schade verplicht, indien een tekortkoming wordt herkend of herkenbaar is.

d) Bartscher is niet aansprakelijk voor gederfde winst en reputatieschade. Daarnaast is de hoogte van de schadevergoeding vanwege een vertraagde of uit-blijvende levering voor iedere complete week vertraging begrensd op 0,5% met een absoluut maximum van 5% van de netto aankoopprijs van de roerende goederen die te laat of niet geleverd werden, en in het geval van rechtsmiddelen op grond van een levering van roerende zaken met feitelijke of rechtelijke gebreken is begrensd tot een maximum van 200% van de netto aankoopprijs van de betreffende roerende goederen. Deze alinea is niet van toepassing op letselschades, als er sprake is van een opzettelijk verzwijgen van feitelijke of rechtelijke gebreken of in het geval van opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte tekortkomingen in contractue-le plichten.

e) Bartscher is wegens tekortkomingen in contractuele, precontractuele of plichten voortvloeiend  uit de  zakenrelatie tegenover de klant alleen volgens de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tot schadevergoeding verplicht. Verdere concurrerende vorderingen, in het bijzonder ook van buitencontractuele aard, zijn uitgesloten. In dezelfde mate is het uitgesloten de organen, employees, werk-nemers, medewerkers, vertegenwoordigers of ondergeschikten van Bartscher persoonlijk wegens tekortkoming in contractuele plichten van Bartscher aansprakelijk te maken.

2. Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen is de klant tegenover Bartscher tot de volgende schadevergoedingen verplicht:

a) In het geval van een niet tijdige inkomende betaling draagt de klant de in het binnen- en buitenland voorkomende gebruikelijke kosten voor scheidsrechterlij-ke, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, een vast bedrag van 50,00 euro  alsook – zonder bewijs – de rente ter hoogte van de in 33154 Salzkotten/Duitsland geldende rentepercentages voor onverzekerde, kortlopende kredieten in de over-eengekomen valuta, ten minste echter een rentepercentage dat 9 % boven de herfinancieringrente van de Deutsche Bundesbank ligt. 

b) Indien de klant de roerende zaken meer dan twee (2) weken te laat overneemt, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 5% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen. In-dien de klant de levering van de roerende zaken meer dan zes (6) weken te laat of überhaupt niet overneemt, alsook indien de nietnakoming van de overeenkomst door de klant een uitblijven van de levering van de roerende zaken tot gevolg heeft, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 20% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen.

c) Indien de klant ongerechtvaardigd de overeenkomst ontbindt en Bartscher met de ontbinding akkoord gaat, is Bartscher gerechtigd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 20% van de desbetreffende leveringswaarde te eisen.

3. De klant is in de zakelijke connecties met zijn afnemers verplicht zijn aansprake-lijkheid tot schadevergoeding qua grondslag en hoogte binnen de grenzen van het wettelijk mogelijke alsmede wat in de branche gebruikelijk is te beperken.

back to top

 

VIII. Termijnbeperking 

De vorderingen van klanten met betrekking tot de levering van nieuwe niet-conforme roerende goederen en nieuwe roerende goederen met een gebrek verjaren twee (2) jaar na de levering van de betreffende roerende goederen. De vorderingen van klanten met betrekking tot de levering van tweedehands niet-conforme roerende goederen en tweedehands roerende goederen met een gebrek verjaren één (1) jaar na de levering van de betreffende roerende goederen, tenzij Bartscher contractuele verplichtingen intentioneel of op grove nalatige wijze niet is nagekomen. De levering van vervangende goederen of de herstelling van de geleverde goederen zal niet leiden tot een schorsing of het stuiten van de verjaringstermijn.

back to top

 

IX. Overige bepalingen 

1. De afgeleverde roerende zaken blijven eigendom van Bartscher tot de afrekening van alle tegen de klant bestaande vorderingen. De regeling van het risico met betrekking tot prijs en levering in cijfer III.-8. wordt door het eigendomsvoorbehoud niet veranderd.

2. Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen  vrijwaart de klant Bartscher onbeperkt van alle vorderingen van derden, welke op grond van pro-ductaansprakelijkheid- of vergelijkbare gronden tegen Bartscher worden ingesteld, voor zover de aansprakelijkheid op omstandigheden gebaseerd wordt, die - zoals de presentatie van het product - door de klant of derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bartscher zijn veroorzaakt. De vrijwaring sluit in het bijzonder ook de vergoeding in van de voor Bartscher ontstane kosten en wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden en overige verwe-ren, in het bijzonder onder afstand van de inachtneming van de controle- en terugroepingsplichten alsook onder afstand van het verjaringsverweer. 

3. Bartscher behoudt zich van de door haar in stoffelijke of elektronische vorm ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten en software, alle eigendoms-, auteurs-, overige industriële rechten alsook rechten uit knowhow voor. 

4. Behoudens een schriftelijk verweer van de klant verwerkt Bartscher de persoonsgegevens die Bartscher in uitoefening van de door deze Internationale Verkoop-voorwaarden geregelde werkzaamheden van de klant verkrijgt, ook door in het binnen- en buitenland gevestigde dienstverleners.

5. Het toezenden van elektronische documenten (EDI) wordt tussen de partijen in het bijzonder overeengekomen.

6. Alle mededelingen, verklaringen, aankondigingen enz. moeten uitsluitend in de Duitse of Engelse taal worden opgesteld. Mededelingen doormiddel van telefax of e-mail voldoen aan de schriftelijke vorm.

back to top 

 

X. Algemene basis van contracten 

1. De plaats van levering vloeit voort uit de  overeengekomen Incoterm-voorwaarden en is ook van toepassing op de vervanging of het herstel van de geleverde roerende goederen. De plaats van betaling en nakoming voor alle overige plichten uit de rechtsverhoudingen van Bartscher met de klant is 33154 Salzkotten/Duitsland. Deze regelingen zijn is ook van toepassing, indien Bartscher de kosten voor de be-taling overneemt, voor zover de klantuitvoert of betaling tegen overdracht van roerende zaken of documenten te verrichten is of verrichte prestaties moeten worden teruggedraaid.

2. Voor de rechtsverhoudingen met de klant is het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag / CISG) in de Engelstalige versie van toepassing.  Het Weens Koopverdrag geldt buiten zijn toepassingsgebied en ongeacht de voorbe-houden van de verdragsstaten ook voor alle overeenkomsten, die op grond van cijfer I aan deze Internationale Verkoopvoorwaarden onderworpen zijn. 

3. Voor de totstandkoming van de overeenkomsten met inbegrip van de afspraken betreffend de gerechtelijke en scheidsrechterlijke bevoegdheden, voor aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst alsmede voor de contractuele rechten en plichten van de partijen met inbegrip ook van de aansprakelijkheid voor de door de roerende zaken veroorzaakte dood of letsels van een persoon alsook wegens schending van precontractuele en overige nevenplichten alsmede voor de uitleg, geldt uitsluitend het Weens Koopverdrag in combinatie met deze Internationale Verkoopvoorwaarden. Bij gebruik van handelsclausules gelden bij twijfel de Incoterms 2020 van de Internationale Handelskamer met inachtneming van de in deze In-ternationale Verkoopvoorwaarden neergelegde regelingen. Behoudens van andere regelingen in deze Internationale Verkoopvoorwaarden worden de rechtsverhoudin-gen van de partijen voor het overige beheerst door het Zwitserse Obligationenrecht.

4. Alle ‒ contractuele en buitencontractuele alsmede faillissementsrechtelijke ‒ geschillen voortvloeiend uit of in verband met overeenkomsten, waarvoor de toepas-sing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden is bedoeld, met inbegrip van hun geldigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of ontbindung alsmede andere geschillen voorvloeiend uit de zakenrelatie met de klant, worden door middel van een arbitra-geprocedure overeenkomstig de ten tijde van de indiening van het verzoek tot arbi-trage geldige versie van het Internationale Arbitragereglement van de Zwitserse Kamers van Koophandel (Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution) met uitsluiting van de gewone rechtsgang defini-tief beslecht. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters, waarvan één arbiter door de eiser, één arbiter door de verweerder en de voorzitter van het scheidsgerecht door de beide benoemde arbiters wordt benoemd en bij geschillen met een belang lager dan 250.000 euro uit één volgens het Internationale Arbitragereglement van de Zwitserse Kamers van Koophandel te benoemen arbiter. De plaats van de arbitra-geprocedure is Zürich/Zwitserland, de procestaal kan Duits en/of Engels zijn. De bevoegdheid van het scheidsgerecht sluit in het bijzonder ook iedere wettelijke bevoegdheid van de wettelijke rechter gebaseerd op een persoonlijk of materieel aanknopingspunt uit. Indien deze arbitrageovereenkomst ongeldig is of ongeldig wordt, wordt in plaats daarvan overeengekomen dat voor de geschillen  de voor 33154 Salzkotten/Duitsland bevoegde gerechten niet uitsluitend bevoegd zijn. Indien de voornaamste vestiging van de klant in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland ligt, is Bartscher echter ongeacht de nietigheid van het ar-bitragebeding gerechtigd, in plaats van een procedure bij het scheidsgerecht, ook een procedure bij de voor 33154 Salzkotten/Duitsland bevoegde wettelijke rechter of bij de wettelijke rechter van de plaats van vestiging van de klant aanhangig te maken.

5. In het geval dat enkele bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of worden, blijven de resterende regelingen werkzaam. De partijen zijn gehouden de onwerkzame regeling door een werkzame regeling, welke aan de ratio en het doel van de onwerkzame regeling het meest voldoet, te vervangen.

back to top 

 

 

 

 

Internationale Verkoopvoorwaarden (Versie 12/2019)

(voor niet in Duitsland gevestigde klanten)