text.skipToContent text.skipToNavigation

 

I. Toepassing van de Internationale Verkoopvoorwaarden

1. Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Bartscher GmbH - hierna Bartscher – indien de toonaangevende vestiging van de klant niet in Duitsland ligt. Voor de in Duitsland gevestigde klanten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Bartscher van toepassing, die op aanvraag worden toegestuurd. Toonaangevend is diegene vestiging, die de overeenkomst in eigen naam afsluit.

2. Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke per 1 januari 2014 gesloten worden en hoofdzakelijk de aflevering van roerende zaken aan klanten als inhoud hebben. Andere door Bartscher op zich genomen verplichtingen hebben geen invloed op de toepasselijkheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden.

3. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn voor Bartscher niet verplichtend, zelfs indien Bartscher geen bezwaar maakt of zonder voorbehoud presteert of prestaties van de klant aanvaardt. Bartscher is evenmin gebonden aan algemene voorwaarden van de klant die - onafhankelijk van de inhoud van deze Internationale Verkoopvoorwaarden - van wettelijke bepalingen afwijken. 

4. Deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin de klant de roerende zaken voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding koopt en Bartscher dit bij het sluiten van de overeenkomst wist of had behoren te weten.

5. Enkel voor commerciele klanten. Alle aangegeven prijzen zijn excl. BTW

 
back to top

II. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De klant is voor de totstandkoming van de overeenkomst tot schriftelijke mededeling aan Bartscher verplicht, indien de te leverende roerende zaken niet uitsluitend voor het gewone gebruik geschikt zijn of onder buitengewone of een bijzonder risico voor de gezondheid, zekerheid of het milieu veroorzakende omstandigheden, of in omstandigheden die hogere eisen aan de roerende zaken stellen, worden gebruikt of indien met de overeenkomst atypische mogelijkheden of buitengewone kosten van schade verbonden kunnen zijn en de klant dit weet of behoort te weten

2. Orders van klanten moeten schriftelijk worden gedaan. Wijkt de bestelling van de klant van het voorstel of van het aanbod van Bartscher af, dan moet de klant deze afwijking bijzonder benadrukken. Afbeeldingen en tekeningen alsmede aangiften over maats- en gewichts-aanduidingen met betrekking tot de voorstellen of de aanbiedingen van Bartscher zijn slechts bij benadering maatgevend.

3. Alle orders, ook indien deze door medewerkers van Bartscher zijn opgenomen, treden uitsluitend door de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher in werking. Op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwijgen mag de klant niet op de totstandkoming van de overeenkomst vertrouwen. Bartscher kan de schriftelijke orderbevestiging binnen veertien (14) dagen nadat Bartscher de order van de klant heeft ontvangen, afgeven. Tot dit tijdstip is de order van de klant onherroepelijk. 

4. De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is tijdig ontvangen indien deze binnen veertien (14) dagen na haar dagtekening door de klant is ontvangen. De klant informeert Bartscher onverwijld in het geval dat de schriftelijke orderbevestiging te laat is ontvangen.

5. De schriftelijke orderbevestiging van Bartscher is voor de omvang van de inhoud van de overeenkomst doorslaggevend en heeft een totstandkoming van de overeenkomst ook dan ten gevolg, indien de orderbevestiging - afgezien van de koopprijs en de kwantiteit van de levering – van de verklaringen van de klant afwijkt, in het bijzonder met betrekking tot de uitsluitende toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden. Bijzondere wensen van de klant, in het bijzonder toezeggingen of garanties met betrekking tot de roerende zaken of de uitvoering van de overeenkomst, hebben daarom in ieder geval een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Bartscher nodig. De overeenkomst komt alleen dan niet tot stand, indien de klant schriftelijk meedeelt dat de orderbevestiging van Bartscher niet in ieder opzicht met de verklaring van de klant overeenstemt, de afwijkingen schriftelijk specificeert en de mededeling op korte termijn, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging door de klant, Bartscher. 

6. Door de klant opgestelde bevestigingen sorteren geen effect, zonder dat daarvoor tegenspraak van Bartscher is vereist. In het bijzonder mag de klant niet op grond van de feitelijke aflevering van de bestelde roerende zaken, overig gedrag van Bartscher of stilzwijgen op de geldigheid van zijn bevestiging vertrouwen.

7. De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet bevoegd van het vereiste van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher afstand te doen of inhoudelijk afwijkende toezeggingen of garanties uit te spreken. Of en in welke omvang deze personen bevoegd zijn verklaringen voor of tegen Bartscher af te geven of te ontvangen wordt naar het in Duitsland geldende recht beoordeeld.

8. Veranderingen van de gesloten overeenkomst behoeven altijd een schriftelijke bevestiging van Bartscher.

back to top

III. Plichten van Bartscher

1. Behoudens een ontheffing van aansprakelijkheid naar VII.-1 b) moet Bartscher de in de schriftelijke orderbevestiging genoemde roerende zaken afleveren en het eigendomsrecht overdragen. Bartscher is niet verplicht prestaties te verrichten, die niet in de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher of in deze Internationale Verkoopvoorwaarden zijn omschreven; in het bijzonder is Bartscher niet verplicht, prestaties met betrekking tot de planning te leveren, informatie te verschaffen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, documenten of bewijzen te verstrekken dan wel accessoires te leveren, extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, montagewerkzaamheden te verrichten of aan de klant advies te geven.

2. Bartscher is uit de met de klant gesloten overeenkomst alleen tegenover de klant verplicht. De bij de totstandkoming van de overeenkomst niet betrokken derden, in het bijzonder de afnemers van de klant, hebben geen eigen recht op (af)levering en kunnen evenmin aanspraak maken op andere rechten die voortvloeien uit de met de klant en Bartscher gesloten overeenkomst. De klant vrijwaart Bartscher tegen alle aanspraken van derden die op grond van de met de klant gesloten overeenkomst jegens Bartscher worden ingesteld. De klant behoudt zijn recht op inontvangstneming, ook indien de klant zijn rechten aan derden heeft overgedragen.

3. Bartscher is met inachtneming van de handelsgebruikelijke toleranties verplicht roerende zaken van de overeengekomen aard, hoeveelheid en kwaliteit, die aan de in Duitsland gebruikelijke standaarden voldoen, aan de klant te leveren. Kunnen de roerende zaken niet in de in de overeenkomst aangeboden toestand worden geleverd, omdat technische verbeteringen aan de in serie gefabriceerde producten zijn voorgenomen, is Bartscher tot levering van de verbeterde versie bevoegd. Bartscher heeft het recht tot het doen van deelleveringen en deze afzonderlijk in rekening te brengen en garandeert dat op het moment van de levering derden niet zodanige rechten of aanspraken op de roerende zaken hebben dat deze een vrij gebruik van de zaken binnen de Europese Unie in de weg staan.

4. Indien een nadere omschrijving van de te leveren roerende zaken nodig is, maakt Bartscher de specificatie met inachtneming van de eigen belangen, en met duidelijk zichtbare en gerechtvaardigde belangen van de klant. Een verzoek aan de klant de roerende zaken te specificeren of aan de specificatie mee te werken, is niet nodig. Bartscher is niet verplicht, de voorgenomen specificatie aan de klant mee te delen of hem de mogelijkheid van een afwijkende specificatie te geven. 

5. Bartscher moet de roerende zaken op de overeengekomen tijd van levering FCA (Incoterms 2010) bij het in de schriftelijke orderbevestiging genoemde afleveringsadres, of indien deze niet genoemd is bij de vestiging in Salzkotten/Duitsland in de voor Bartscher gebruikelijke verpakking en met de voor Bartscher gebruikelijke markeringen ter ophaling aan de klant ter beschikking te stellen. Een voorafgaande afzondering of kenmerking van de roerende zaken of een mededeling aan de klant betreffend hun beschikbaarheid is niet vereist. Bartscher is in geen geval – ook niet bij het gebruik van andere Incoterms – verplicht om de klant informatie over de levering te verstrekken, de roerende zaken ter gelegenheid van de levering op hun conformiteit te onderzoeken, de bedrijfszekerheid van het vervoersmiddel en de voor het vervoer veilige verlading te controleren, of aan de klant de uitgevoerde levering aan te tonen. Het overeenkomen van andere Incoterms of clausules als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen. 

6. De organisatie van het vervoer en de verzekering van de roerende zaken van de naar cijfer III.-5. doorslaggevende plaats van levering is geen verplichting van Bartscher, maar de taak van de klant. Indien de klant niet tijdig van tevoren een tegenovergestelde schriftelijke instructie geeft, is Bartscher echter – zonder dat de klant dit eist of een dergelijke gewoonte in de handelsbranche bestaat – bevoegd tegen de in Duitsland gebruikelijke voorwaarden op naam, voor risico en/of op kosten van de klant de overeenkomsten inzake het vervoer en/of inzake de verzekering van het vervoer van de goederen naar de door de klant schriftelijk vermelde plaats van bestemming en – indien deze niet vermeld is – naar de zakelijke vestiging van de klant af te sluiten.

7. De overeengekomen leveringstermijnen respectievelijk leveringsdata gelden onder de voorwaarde, dat de klant de te verschaffen documenten, vergunningen, vrijstellingen of licenties tijdig overlegt, overeenkomstig de afspraak accreditieven opent en  aanbetalingen doet en alle overige op hem rustende verplichtingen tijdig vervult en de officieel vereiste inspecties voor verzending (pre-shipments inspections) geen vertraging ten gevolg hebben. De overeengekomen leveringstermijnen beginnen op de datum van de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher. Bartscher is bevoegd al voor het overeengekomen tijdstip te leveren of het tijdstip van de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn te bestemmen.

8. Zonder afstand van verdergaande wettelijke rechten te doen is Bartscher bevoegd, contractuele plichten na de bepaalde termijn te vervullen, indien de klant over de overschrijding van de termijn wordt geïnformeerd en hem een bepaalde periode voor de nakoming meegedeeld wordt. Met inachtneming van het vorenstaande is Bartscher ook tot meerdere pogingen tot nakoming gerechtigd. De klant kan de nakoming binnen bekwame tijd tegenspreken als die onredelijk is. De tegenspraak is alleen werkzaam wanneer deze voor begin van de nakoming Bartscher bereikt. Bartscher vergoedt als gevolg van de overschrijding van de termijn de aantoonbare noodzakelijke kosten van de klant voor zover Bartscher daarom ingevolge de regelingen onder VII. moet instaan.

9. Het risico van betaling en prestatie gaat ook in geval van niet ondubbelzinnige kenmerking van de roerende zaken en zonder dat daartoe een mededeling van Bartscher vereist is, met levering volgens cijfer III.-5. op de klant over, zulks echter onverlet bij verkrijging van het eigendom aan de roerende zaken door de klant. De verlading van de roerende zaken is een verplichting van de klant. Het overeenkomen van andere Incoterms of clausules als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.

10. Bartscher is niet verantwoordelijk voor het inklaren van de roerende zaken voor uitvoer. Desalniettemin vraagt Bartscher de noodzakelijke uitvoervergunningen en de voor de uitvoer van de roerende zaken vereiste douaneformaliteiten aan, nadat de klant de voor uitvoer vereiste gegevens in een uitsluitend voor dat doel opgemaakte schriftelijke mededeling aan Bartscher doorgegeven heeft. Indien de roerende zaken zonder dat Bartscher hieraan verwijt treft, niet voor uitvoer uitgeklaard worden, is Bartscher bevoegd om de koopovereenkomst zonder schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afspraken over andere Incoterms of clausules als „levering vrij...” of iets soortgelijks hebben slechts een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerskosten tot gevolg; overigens blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden getroffen regelingen.

11. Bartscher is niet verplicht om niet uitdrukkelijk overeengekomen of voor uitvoer, transit of invoer vereiste documenten, certificaten, licenties of andere vergunningen te verschaffen of de vrijgave van zekerheden of de douanerechtelijke vrijmaking van de goederen te bezorgen. Het overeenkomen van andere Incoterms of clausules als „levering vrij...” of dergelijke soort heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en de vervoerkosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.

12. Bartscher is in geen geval verplicht, aan de met de beschikbaarstelling van de roerende zaken op de markt buiten Duitsland verbonden verplichtingen te voldoen, buiten Duitsland ontstane heffingen te dragen of buiten Duitsland geldende maat- en gewichtssystemen, verpakkings-, kenmerkings- of aanduidingsvoorschriften, registratie- of certificatieplichten of andere buiten Duitsland voor de goederen geldende wettelijke regelingen te beletten. Voorgeschreven of anderszins vereiste vertalingen van handleidingen, veiligheidsinformatie, prestatieverklaringen of overige bescheiden over de roerende zaken in een andere dan de Duitse taal dient de klant op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid te verrichten.

13. Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke rechten en zonder verplichtung tot voorafgaande mededeling aan de klant is Bartscher bevoegd tot opschorting van de plichten, zolang in de opinie van Bartscher de bezorgdheid bestaat dat de klant zijn plichten geheel of gedeeltelijk niet conform de overeenkomst nakomt. Het recht op opschorting bestaat in het bijzonder, als de klant zijn tegenover Bartscher of derden bestaande plichten tot voorbereiding van de betaling slechts onvoldoende vervult of traag betaalt, of dat door een kredietverzekeraar vastgestelde limiet is overschreden of met de aanstaande levering wordt overschreden. In plaats van opschorting is Bartscher bevoegd om toekomstige en reeds bevestigde leveringen afhankelijk te maken van de opening van een door een grote Duitse bank bevestigd accreditief of de prestatie van vooruitbetaling. Bartscher is niet verplicht tot voortzetting van de prestatie indien een door de klant gegeven waarborg voor de afwending van de opschorting niet voldoende zekerheid biedt of ingevolge een toepasselijk recht vernietigbaar zou kunnen zijn.

14. Behoudens de bepalingen in cijfer III.-8. is Bartscher pas dan verplicht de klant mogelijke storingen van de prestatie mee te delen als de intrede van de storing voor Bartscher definitief vaststaat.

back to top

IV. Plichten van de klant

1. Ongeacht verdergaande plichten tot zekering of voorbereiding van de betaling is de klant verplicht de overeengekomen koopprijs in het in de schriftelijke orderbevestiging aangewezen betaalmiddel zonder aftrek en vrij van andere uitgaven en kosten aan een van de door Bartscher genoemde bankinstellingen over te maken. Indien geen koopprijs is bepaald geldt de op het moment van het overeengekomen leveringstijdstip gebruikelijke verkoopprijs van Bartscher. De medewerkers, alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen.

2. De te betalen koopprijs is in ieder geval op de in de schriftelijke orderbevestiging bepaalde termijn ‒ en indien geen termijn benoemd is ‒ met ontvangst van de rekening opeisbaar. De opeisbaarheid treedt zonder verdere voorwaarde en in het bijzonder onafhankelijk ervan in of de klant de roerende zaken en/of de documenten al ontvangen en/of gelegenheid tot onderzoek had. Toegekende betalingsdoelen vervallen en uitstaande vorderingen worden meteen opeisbaar, indien een insolventieprocedure tegen de klant wordt verzocht, indien de klant zonder uiteenzetting van een gerechtvaardigde reden wezenlijke plichten tegenover Bartscher of tegenover derden niet nakomt, wanneer de klant onjuiste informatie betreffend zijn kredietwaardigheid heeft gegeven of wanneer de door een kredietverzekeraar voor de klant toegezegde dekking om niet aan Bartscher te wijten redenen wordt verminderd.

3. De klant garandeert, dat aan alle voorwaarden en bewijsstukken voor de douanerechtelijke en omzetbelastingstechnische afhandeling van de levering en/of van de prestatie volgens de in Duitsland geldende regelingen wordt voldaan. Voor zover Bartscher Duitse of buitenlandse douanerechten en /of omzetbelasting moet betalen, stelt de klant Bartscher ongeacht verdergaande vorderingen van Bartscher onbeperkt vrij. Deze vrijwaring wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden of andere bezwaren, in het bijzonder onder afstand van het verweer van verjaring en omvat ook de vergoeding van de kosten van Bartscher.

4. Ongeacht het betaalmiddel en de rechterlijke competenties kan Bartscher binnenkomende betalingen naar eigen believen met de ten tijde van betaling tegen de klant krachtens eigen of overgedragen recht bestaande vorderingen verrekenen. 

5. Wettelijke rechten van de klant tot verrekening met vorderingen van Bartscher, tot retentie van de betaling of tot afname van de roerende zaken, tot opschorting van zijn plichten en verweren of reconventies naar voren te brengen  zijn uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant tegen Bartscher in hetzelfde betaalmiddel luidt, uit eigen recht van de klant voortvloeit en ofwel opeisbaar en onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld is of Bartscher in de nakoming van uit dezelfde overeenkomst resulteerende opeisbare plichten ondanks een schriftelijke aanmaning van de klant wezenlijk tekortkomt en geen redelijke zekerheid heeft aangeboden. 

6. De klant is verplicht, binnen een bekwame voorafgaande termijn aan Bartscher de gegevens voor de aanvraag van de douaneformaliteiten volgens cijfer III.-10. mee te delen, de roerende zaken op de dag van levering, zonder gebruikmaking van aanvullende termijnen, en op het volgens cijfer III.-5. doorslaggevende leveringsadres of zelf of door een van hem tegenover Bartscher benoemde persoon af te nemen, en aan alle op hem op grond van de overeenkomst, deze Internationale Verkoopvoorwaarden, de regels van de ICC voor het uitleg van de Incoterms 2010 en op grond van wettelijke regelingen berustende verplichtingen te voldoen.  De klant is alleen tot weigering van de afname van de roerende zaken bevoegd als hij de overeenkomst in overeenstemming met de regeling in cijfer VI.-1. ontbindt.

7. Ongeacht wettelijke bepalingen moet de klant het opnieuw gebruik, stoffelijke recycling en verder voorgeschreven afvalverwerking van de door Bartscher aan de klant geleverde roerende zaken alsmede de verpakking voor eigen kosten nemen of op een andere manier veilig stellen.

back to top

V. Levering van roerende zaken met feitelijke of rechtelijke gebreken

1. Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper zijn de roerende zaken non-conform, indien de klant aantoont, dat de roerende zaken met inachtneming van de regelingen in cijfer III. op het tijdstip waarop het risico overgaat naar verpakking, hoeveelheid, kwaliteit of omschrijving duidelijk van de in de schriftelijke orderbevestiging overeengekomen eisen afwijken of bij gebrek aan overeengekomen eisen niet voor het in Duitsland normale gebruik geschikt zijn. Veranderingen met betrekking tot het model, de constructie of het materiaal, welke met nieuwere technische inzichten overeenstemmen, statueren geen non-conformiteit. Ongeacht de regeling van zin 1 gelden de roerende zaken niettemin als conform met de overeenkomst, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende regelgevende bepalingen het normale gebruik van de roerende zaken niet hinderen. Gebruikte roerende zaken worden onder uitsluiting van elke vrijwaring geleverd. 

2. Indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher niet uitdrukkelijk een tegengestelde verklaring inhoudt, is Bartscher in het bijzonder niet daarvoor aansprakelijk, dat de roerende zaken voor een andere dan het in Duitsland gewone gebruik geschikt zijn of aan verdergaande verwachtingen van de klant voldoen, de eigenschappen van een monster of een proef hebben, of aan de regelgeving buiten Duitsland, b. v. in het land van de klant, voldoen. Bartscher is niet aansprakelijk voor na het tijdstip van de risico-overgang ontstane non-conformiteiten. Bartscher is vrijgesteld van de plicht tot vrijwaring, indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Bartscher, zelf of door een derde pogingen tot wegnemen van non-conformiteiten onderneemt.

3. De klant is tegenover Bartscher verplicht iedere levering in alle opzichten op zichtbare en typische non-conformiteiten en in de overige gevallen met inachtneming van de wettelijke bepalingen te onderzoeken of te laten onderzoeken. 

4. Zonder afstand te doen van wettelijke uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper hebben de roerende zaken rechtsgebreken, indien de klant aantoont, dat de roerende zaken ten tijde van de risico-overgang niet vrij zijn van afdwingbare rechten of vorderingen van derden. Zonder afstand te doen van verdergaande wettelijke vereisten kunnen op industrieel of intellectueel eigendom gebaseerde rechten of vorderingen van derden alleen een rechtsgebrek opleveren in het geval dat de rechten in Duitsland geregistreerd, gepubliceerd en definitief geworden zijn en het gewone gebruik van de roerende zaken in Duitsland uitsluiten. Ongeacht de regeling van zin 1 zijn de roerende zaken zonder rechtsgebrek, indien de in de vestigingsplaats van de klant geldende wettelijke bepalingen niet in tegenspraak zijn met het normale gebruik van de roerende zaken. 

5. Zonder afstand te doen van de wettelijke plichten van de klant tot mededeling binnen een redelijke termijn is de klant tegenover Bartscher verplicht de feitelijke en rechtelijke gebreken uiterlijk binnen één (1) jaar na de afname van de roerende zaken volgens cijfer IV.-6 mee te delen. De mededeling is schrijftelijk en rechtsstreeks aan Bartscher te richten en moet zo nauwkeurig zijn dat Bartscher zonder verdere vragen bij de klant met de hulpmaatregelen kan beginnen en regresrechten tegenover eerdere leveranciers kan veilig stellen; verder moet de mededeling aan de wettelijke bepalingen voldoen. De medewerkers alsook de handelsagenten en de overige verkoopbemiddelaars van Bartscher zijn niet bevoegd buiten de kantoorlokalen van Bartscher mededelingen te ontvangen of verklaringen met betrekking tot vrijwaring af te geven.

6. Heeft de klant voldoende mededeling volgens de voorschriften van cijfer V.-5. gedaan, kan hij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden voorziene rechtsmiddelen inroepen. Verdergaande vorderingen of buitencontractuele vorderingen heeft hij niet. Indien de mededeling niet volgens de voorschriften geschiedt, kan de klant de rechtsmiddelen alleen inroepen, als Bartscher het feitelijke of rechtelijke gebrek met opzet heeft verzwegen. Verklaringen van Bartscher met betrekking tot feitelijke of rechtelijke gebreken dienen alleen ter opheldering van de feitelijke situatie en houden in het bijzonder geen afstand in van het vereiste van de voorgeschreven mededeling. 

7. De klant staan wegens levering van non-conforme roerende zaken en/of wegens levering van roerende zaken met een rechtsgebrek geen rechtsmiddelen toe, voor zover hij tegenover derden voor de hoedanigheid of de geschiktheid voor het gebruik van de roerende zaken aansprakelijk is, die niet onderwerp van de met Bartscher geslotene overeenkomsten zijn, of wanneer de vordering van de klant op buitenlands, in Duitsland niet toepasselijk recht wordt gebaseerd.

8. Voor zover de klant op grond van de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden rechtsmiddelen wegens levering van non-conforme roerende zaken en/of wegens levering van roerende zaken met een rechtsgebrek toekomt, is hij met inachtneming van de bepalingen van het Weens Koopverdrag bevoegd van Bartscher vervanging of herstel te eisen of de koopprijs te verminderen. Vervanging of herstel hebben niet ten gevolge dat verjaringstermijnen opnieuw beginnen te lopen. De hoogte van de vermindering van de koopprijs is op de door de klant geleden schade beperkt. Verdergaande vorderingen tot nakoming heeft de klant niet. Bartscher is ongeacht de rechtsmiddelen van de klant steeds bevoegd non-conforme roerende zaken in overeenstemming met de regeling in cijfer III.-8. te herstellen of te vervangen of rechtsmiddelen van de klant door het geven van een creditering in adequate hoogte af te wenden.

9. Ongeacht de verjaring van vorderingen wegens levering van non-conforme roerende zaken stelt Bartscher de klant tijdens het tweede jaar na de levering kosteloos vervangstukken ter beschikking, indien de klant ongeacht de verjaring anders met inachtneming van de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden neergelegde regelingen rechtsmiddelen wegens levering van non-conforme roerende zaken zou kunnen inroepen en de non-conformiteit door de vervangstuk verwijderd wordt. Het vervangstuk wordt bij het in de schriftelijke orderbevestiging genoemde afleveringsadres, anders bij de vestiging in Salzkotten, ter beschikking gesteld. Alle kosten met inbegrip van de kosten voor het inbouwen van het vervangstuk zijn ten laste van de klant. Bartscher kan naar eigen believen het non-conforme gedeelte van de klant terugvorderen.

back to top

VI. Ontbinding van de overeenkomst

1. De klant is tot ontbinding van de overeenkomst bevoegd, indien de ontbinding van de overeenkomst aan de wettelijke voorwaarden voldoet, hij Bartscher met de ontbinding schriftelijk heeft gedreigd en een schriftelijke redelijke termijn zonder gevolg is verstreken. Eist de klant vervanging, herstel of anderszins nakoming, dan is hij voor een redelijke termijn aan dit rechtsmiddel gebonden zonder ontbinding van de overeenkomst te kunnen eisen. De klant moet de ontbinding van de overeenkomst in ieder geval binnen een redelijke termijn schriftelijk en onmiddellijk aan Bartscher meedelen.

2. Zonder afstand te doen van verderstrekkende wettelijke rechten, kan Bartscher de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de klant de geldigheid van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tegenspreekt, indien de schriftelijke orderbevestiging van Bartscher op grond van niet aan Bartscher te wijten oorzaken later dan veertien (14) dagen na dagtekening daarvan door de klant wordt ontvangen, indien een het faillissement over het vermogen van de klant wordt aangevraagd, indien Bartscher zonder dat haar verwijt treft zelf niet correct of niet tijdig wordt beleverd of indien Bartscher de nakoming van haar prestatieverplichtingen op andere gronden niet meer met die middelen mogelijk is, die met inachtneming van haar eigen en van de bij totstandkoming van de overeenkomst erkenbare redelijke belangen van de klant, alsmede met name van de overeengekomen tegenprestatie van haar gevergd kunnen worden. Evenzeer kan Bartscher de overeenkomst na voorafgaande aanmaning ontbinden, indien de klant de voor de aanvraag van de douaneformaliteiten vereiste gegevens niet tijdig aan Bartscher meedeelt, zonder opgave van gegronde redenen essentiële verplichtingen, die jegens Bartscher of jegens derden opeisbaar zijn geworden, niet nakomt, onjuiste informatie omtrent zijn kredietwaardigheid verstrekt of indien de door een kredietverzekeraar toegezegde dekking op niet aan Bartscher te wijten gronden verlaagd wordt.

back to top

VII. Schadevergoeding

1. Bartscher is wegens tekortkoming van plichten, die op de met de klant gesloten overeenkomst, met de klant gevoerde contractsonderhandelingen en/of op de zakenrelatie met de klant baseren, zonder afstand van de wettelijke rechten te doen alleen met inachtneming van de onderstaande bepalingen tot schadevergoeding verplicht:

a) De klant is in eerste plaats verplicht om andere rechtsmiddelen in te roepen en kan schadevergoeding alleen wegens resterende tekorten verlangen, maar in geen geval in plaats van andere rechtsmiddelen.

b) Bartscher is niet aansprakelijk voor het gedrag van toeleveranciers,  onderaannemers, vrachtrijders of vervoerders of voor door de klant medeveroorzaakte schade. Bartscher is ook niet aansprakelijk voor storingen ingevolge natuur- of politieke gebeurtenissen, officiële maatregelen, stakingen, sabotages, ongelukken, terrorisme, biologische, fysische of chemische procedures of vergelijkbare omstandigheden, die door Bartscher niet met redelijke middelen kunnen worden beheerst. In overige gevallen is Bartscher alleen aansprakelijk, indien de klant het bewijs ervoor levert dat de organen of het personeel van Bartscher door eigen schuld in contractuele plichten tegenover de klant zijn tekortgekomen. 

c) In het geval van aansprakelijkheid vergoedt Bartscher in het kader van de grenzen van letter d) de schade van de klant in de omvang, voor die de klant bewijst, dat de schade voor hem onafwendbaar was en dat deze schade door een tekortkoming van een plicht van Bartscher tegenover de klant werd veroorzaakt en met oog op het intreden en de hoogte van de schade als gevolg van de tekortkoming op het moment van het sluiten van de overeenkomst voor Bartscher te voorzien was. Bovendien is de klant tot vermindering van schade verplicht, indien een tekortkoming wordt herkend of herkenbaar is.

d) Bartscher is niet aansprakelijk voor gederfde winst en ideële verliezen. Daarnaast is de hoogte van de schadevergoeding vanwege een vertraagde of uitblijvende levering voor iedere week van vertraging begrensd op 0,5%, maximaal op 5% en in het geval van rechtsmiddelen op grond van een levering van roerende zaken met feitelijke en/of rechtelijke gebreken op 200% van de desbetreffende leveringswaarde van het niet aan de overeenkomst beantwoordende gedeelte van de prestatie. Deze alinea is niet van toepassing op letselschades, als er sprake is van een opzettelijk verzwijgen van feitelijke of rechtelijke gebreken of in het geval van andere opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte tekortkomingen in contractuele plichten.

e) Bartscher is wegens tekortkomingen in contractuele, precontractuele en/of  plichten voortvloeiend  uit de  zakenrelatie tegenover de klant alleen volgens de bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden tot schadevergoeding verplicht. Verdere concurrerende vorderingen, in het bijzonder ook van buitencontractuele aard, zijn uitgesloten. In dezelfde mate is het uitgesloten de organen, employees, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten van Bartscher persoonlijk wegens tekortkoming in contractuele plichten van Bartscher aansprakelijk te maken.

f) Voor zover de vordering niet is verjaard, geldt voor de klachtindiening met betrekking tot schadevergoeding een vervaltermijn van zes (6) maanden, beginnend met de afwijzing van schadevergoeding door Bartscher. 

2. Ongeacht verdergaande wettelijke of contractuele vorderingen is de klant tegenover Bartscher tot de volgende schadevergoedingen verplicht:

a) In het geval van een niet tijdige ingang van betaling draagt de klant de in het binnen- en buitenland ontstaande gebruikelijke kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures alsook - zonder bewijs – de rente ter hoogte van de in Salzkotten/Duitsland geldende rentepercentages voor onverzekerde, kortlopende kredieten in de overeengekomen valuta, echter tenminste een rentepercentage dat 8% boven de herfinancieringrente van de Deutsche Bundesbank ligt. 

b) Indien  de klant de levering duidelijk van de roerende zaken verlaat of überhaupt niet aanvaardt, is Bartscher bevoegd zonder bewijsplicht schadevergoeding van een totaalbedrag ter hoogte van 15% van de leveringswaarde, te eisen.

3. De klant is in de zakelijke connecties met zijn afnemers verplicht zijn aansprakelijkheid tot schadevergoeding qua grondslag en hoogte binnen de grenzen van het wettelijk mogelijke alsmede wat in de branche gebruikelijk is te beperken.

back to top

VIII. Overige Regelingen

1. De afgeleverde roerende zaken blijven eigendom van Bartscher tot de afrekening van alle tegen de klant bestaande vorderingen. De regeling van het risico met betrekking tot prijs en levering in cijfer III.-9. wordt door het eigendomsvoorbehoud niet veranderd.

2. De klant informeert Bartscher ongevraagd schriftelijk in het geval dat Bartscher op grond van regelgeving in het land van de klant of in het land van bestemming van de roerende zaken bijzondere mededelings-, registratie- of informatieplichten of bijzondere vereisten met betrekking tot aankondigingen vooraf of andere vereisten met betrekking tot de markttoegang of documentatieplichten moet nakomen. Bovendien moet de klant de geleverde roerende zaken verder in de markt observeren en Bartscher in het geval dat de zorg bestaat dat door de roerende zaken een gevaar voor derden kan ontstaan, onmiddellijk informeren.

3. Zonder dat Bartscher afstand doet van verdergaande vorderingen, vrijwaardt de klant Bartscher onbeperkt van alle vorderingen van derden, welke op grond van productaansprakelijkheid- of vergelijkbare gronden tegen Bartscher worden ingesteld, voor zover de aansprakelijkheid op omstandigheden gebaseerd wordt, die - zoals de presentatie van het product - door de klant of derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bartscher zijn veroorzaakt. De vrijwaring sluit in het bijzonder ook de vergoeding in van de voor Bartscher ontstane kosten en wordt door de klant toegezegd onder afstand van verdere voorwaarden en overige verweren, in het bijzonder onder afstand van de inachtneming van de controle- en terugroepingsplichten alsook onder afstand van het verjaringsverweer. 

4. Bartscher behoudt zich van de in stoffelijke of elektronische vorm ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten alsmede software, alle eigendoms-, auteurs-, overige industriële rechten alsook rechten uit knowhow voor. 

5. Alle mededelingen, verklaringen, aankondigingen enz. moeten uitsluitend in de Duitse of Engelse taal worden opgesteld. Mededelingen doormiddel van telefax of e-mail voldoen aan de schriftelijke vorm.

back to top

IX. Algemene contractuele grondslagen

1. De plaats van levering vloeit uit de regeling in III.-5 van deze Internationale Verkoopvoorwaarden voort en is ook van toepassing op de vervanging of het herstel van de geleverde roerende zaken. De plaats van betaling en nakoming voor alle overige plichten uit de rechtsverhoudingen van Bartscher met de klant is Salzkotten/Duitsland. Deze regelingen zijn is ook van toepassing, indien Bartscher de kosten voor de betaling overneemt, voor zover de klant de prestatie in een andere plaats uitvoert of betaling tegen overdracht van roerende zaken of documenten te verrichten is of verrichte prestaties moeten worden teruggedraaid. Het overeenkomen van andere Incoterms of    clausules als „levering vrij ...” of van dergelijke aard heeft alleen een afwijkende regeling van het vervoer en van de vervoerskosten ten gevolge; daarnaast blijft het bij de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden vastgelegde regelingen.

2. Voor de rechtsverhoudingen met de klant is  het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag / CISG) in de Engelstalige versie van toepassing.  Het Weens Koopverdrag geldt buiten zijn toepassingsgebied en ongeacht de voorbehouden van de verdragsstaten ook voor alle overeenkomsten, die op grond van cijfer I aan deze Internationale Verkoopvoorwaarden onderworpen zijn. Bij gebruik van handelsclausules gelden bij  twijfel de Incoterms 2010 van de Internationale Handelskamer met inachtneming van de in deze Internationale Verkoopvoorwaarden neergelegde regelingen.

3. Voor de totstandkoming van de overeenkomsten met inbegrip van de afspraken betreffend de gerechtelijke en scheidsrechtelijke bevoegdheden alsmede voor de contractuele rechten en plichten van de partijen met inbegrip ook van de aansprakelijkheid voor de door de roerende zaken veroorzaakte dood of letsels van een persoon alsook wegens schending van precontractuele en overige nevenplichten alsmede voor de uitleg, geldt uitsluitend het Weens Koopverdrag in combinatie met deze Internationale Verkoopvoorwaarden. Behoudens van andere regelingen in deze Internationale Verkoopvoorwaarden worden de rechtsverhoudingen van de partijen voor het overige beheerst door het Zwitserse Obligationenrecht.

4. Alle ‒ contractuele en buitencontractuele alsmede faillissementsrechtelijke ‒ geschillen voortvloeiend uit of in verband met overeenkomsten, waarvoor de toepassing van deze Internationale Verkoopvoorwaarden is bedoeld, met inbegrip van hun geldigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of ontbindung alsmede andere geschillen voorvloeiend uit de zakenrelatie met de klant, worden door middel van een arbitrageprocedure overeenkomstig de ten tijde van de indiening van het verzoek tot arbitrage geldige versie van het Internationale Arbitragereglement van de Zwitserse Kamers van Koophandel (Swiss Rules of International Arbitration) met uitsluiting van de gewone rechtsgang definitief beslecht. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters, waarvan één arbiter door de eiser, één arbiter door de verweerder en de voorzitter van het scheidsgerecht door de beide benoemde arbiters wordt benoemd en bij geschillen met een belang lager dan 100.000 Euro uit één volgens het Internationale Arbitragereglement van de Zwitserse Kamers van Koophandel te benoemen arbiter. De plaats van de arbitrageprocedure is Zürich/Zwitserland, de procestaal kan Duits en/of Engels zijn. De bevoegdheid van het scheidsgerecht sluit in het bijzonder ook iedere wettelijke bevoegdheid gebaseerd op een persoonlijk of materieel aanknopingspunt uit. Indien deze arbitrageovereenkomst ongeldig is of ongeldig wordt, wordt in plaats daarvan overeengekomen, dat voor de geschillen uitsluitend de voor Salzkotten/Duitsland bevoegde gerechten territoriaal en internationaal bevoegd zijn. Bartscher is echter bevoegd, in plaats van een procedure bij het scheidsgerecht en ongeacht de nietigheid van het arbitragebeding, een procedure bij de voor Salzkotten/Duitsland bevoegde wettelijke rechter, bij de wettelijke rechter bij de plaats van vestiging van de klant of bij een andere op grond van binnen- of buitenlands recht bevoegde wettelijke rechter aanhangig te maken.

5. In het geval dat enkele bepalingen van deze Internationale Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of worden, blijven de resterende regelingen werkzaam. De partijen zijn gehouden de onwerkzame regeling door een werkzame regeling, welke aan de ratio en het doel van de onwerkzame regeling het meest voldoet, te vervangen.

back to top 

Internationale Verkoopvoorwaarden (Versie 2014)

(voor niet in Duitsland gevestigde klanten)