text.skipToContent text.skipToNavigation

 

I. Zakres zastosowania Międzynarodowych Warunków Sprzedaży 

1. Niniejsze Międzynardowe Warunki Sprzedaży mają od dnia 1 grudnia 2019 r. zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z klientami spółki Bartscher GmbH (dalej zwanej „Bartscher”), które dotyczą głównie dostaw towaru do klienta. Dodatkowe zobowiązania zaciągnięte przez spółkę Bartscher pozostają bez wpływu na obowiązywanie niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży.

2. Ogólne warunki umów klienta sprzeczne z niniejszymi Międzynarodowymi Warunkami Sprzedaży lub postanowieniami mającymi zastosowanie zgodnie z art. X ust. 2 lub 3 albo różniące się od nich nie wiążą spółki Bartscher, nawet jeśli nie wyrazi ona sprzeciwu względem ich stosowania lub bezwarunkowo wykona dane świadczenie lub przyjmie świadczenie klienta. 

3. Niniejsze Międzynarodowe Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania, jeśli klient dokonuje zakupu towaru do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, a spółka Bartscher wie albo powinna była o tym wiedzieć w chwili zawarcia umowy. 

back to top

 

II. Zawarcie umowy 

1. Klient zobowiązany jest przekazać spółce Bartscher pisemne powiadomienie przed zawarciem umowy, jeśli:

– towar, który ma zostać dostarczony, ma być przydatny nie tylko do zwykłego użytku lub klient składa zamówienie w oparciu o określone założenie do celu lub jego oczekiwania oparte są na publicznych oświadczeniach, komunikatach reklamowych lub innych okolicznościach niezwiązanych z zawarciem danej umowy;

– towar, który ma zostać dostarczony, będzie wykorzystywany w innych niż zwykłe okolicznościach, stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska lub wymaga szczególnego obchodzenia się z nim;

– istnieje ryzyko wystąpienia nietypowych szkód lub strat o znacznej wartości, w szczególności przekraczających limity określone w art. VII ust. 1 lit. d, czego klient jest lub powinien być świadom;

– towar, który ma zostać dostarczony, będzie wykorzystywany w Niemczech lub zostanie dostarczony do klientów klienta z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Niemczech.

2. Klient składa zamówienia w formie pisemnej. Jeśli zamówienie klienta odbiega od propozycji lub oferty złożonej przez spółkę Bartscher, klient zobowiązany jest wskazać te różnice. Ilustracje i rysunki, takie jak wskazania w zakresie wymiarów i masy, zawarte w propozycji lub ofercie spółki Bartscher mają charakter wyłącznie orientacyjny.

3. Wszystkie zamówienia, w szczególności zamówienia otrzymane przez pracowników spółki Bartscher, stają się skuteczne wyłącznie pod warunkiem ich pisemnego potwierdzenia przez spółkę Bartscher. Faktyczna dostawa zamówionego towaru lub inne działanie lub milczenie po stronie spółki Bartscher nie upoważnia klienta do przyjęcia, że umowa została zawarta. Spółka Bartscher może przekazać pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od chwili otrzymania tego zamówienia. Do tego czasu zamówienie klienta jest nieodwołalne.

4. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez spółkę Bartscher uznaje się za otrzymane w terminie, jeśli klient otrzyma je w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od jego wystawienia. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić spółkę Bartscher na piśmie, jeśli otrzymał on pisemne potwierdzenie zamówienia z opóźnieniem.

5. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez spółkę Bartscher określa wszystkie warunki umowy oraz skutkuje wejściem umowy w życie, nawet jeśli potwierdzenie to nie jest pod każdym względem (za wyjątkiem opisu, ceny i ilości towaru podlegającego dostawie) spójne z oświadczeniami klienta, w szczególności w odniesieniu do wyłącznego obowiązywania niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży. Umowa nie wchodzi w życie, wyłącznie jeśli klient wyrazi sprzeciw na piśmie, stwierdzając w nim, że potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez spółkę Bartscher nie jest w pełni spójne z jego oświadczeniami oraz wskazując te niespójności w formie pisemnej, przy czym sprzeciw musi zostać otrzymany przez spółkę Bartscher w krótkim czasie, nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od chwili otrzymania przez klienta pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6. Szczególne życzenia klienta związane z jego oczekiwaniami w zakresie korzystania z towaru lub jego stanu, gwarancji lub rękojmi dotyczącej towaru lub wykonania umowy, jak również deklaracji właściwości użytkowych, instrukcji użytkowania oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, o których przekazanie w formie elektronicznej lub pisemnej poprosił klient, wymagają w każdym wypadku wyraźnego pisemnego potwierdzenia ze strony spółki Bartscher.

7. Potwierdzenie umowy sporządzonej przez klienta jest bezskuteczne, bez konieczności wyrażenia sprzeciwu przez spółkę Bartscher. W szczególności ani faktyczna dostawa towaru, ani inne działanie spółki Bartscher albo jej milczenie nie może być podstawą do uznania przez klienta, że jego potwierdzenie jest skuteczne.

8. Pracownicy, agenci handlowi i pośrednicy sprzedażowi spółki Bartscher nie są upoważnieni do pomijania wymogu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez spółkę Bartscher ani do składania zapewnień różniących się od treści tego potwierdzenia lub udzielania gwarancji. To, czy i w jakim zakresie osoby te są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń wiążących spółkę Bartscher, podlega określeniu zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.

9. Zmiany zawartej umowy w każdym wypadku wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony spółki Bartscher.

back to top

 

III. Zobowiązania spółki Bartscher

1. Z zastrzeżeniem niezrealizowania dostawy przez jej dostawców pomimo dokonania odpowiedniej transakcji lub wystąpienia wyjątku, o którym mowa w art. VII ust. 1 lit. b, spółka Bartscher zobowiązana jest dostarczyć towar wskazany w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz przenieść własność towaru. Spółka Bartscher nie jest zobowiązana do wykonania zobowiązań, które nie zostały określone w wystawionym przez nią pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub w niniejszych Międzynarodowych Warunkach Sprzedaży, w szczególności, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, spółka Bartscher nie jest zobowiązana do świadczenia usług planowania, przekazania informacji dotyczących towaru, przekazania dokumentów lub certyfikatów dotyczących towaru, dostarczenia akcesoriów, zainstalowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających, wykonania montażu ani przekazywania klientowi porad.

2. Zobowiązania spółki Bartscher z tytułu umowy zawartej z klientem podlegają wykonaniu wyłącznie na rzecz klienta. Osoby trzecie niebiorące udziału w zawarciu umowy, w szczególności klienci klienta, nie mogą żądać wykonania dostawy na ich rzecz ani nie mogą podnosić innych roszczeń wynikających z umowy pomiędzy klientem a spółką Bartscher. Prawo klienta do odebrania dostawy pozostaje w mocy, także jeśli dokona on jego cesji na osobę trzecią. 

3. Uwzględniając zakresy tolerancji zwyczajowo stosowane w branży, spółka Bartscher zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar uzgodnionego rodzaju oraz w uzgodnionej ilości, spełniający powszechnie obowiązujące w Niemczech normy, oraz zapewnić, że w chwili dostawy towar będzie wolny od wszelkich praw i roszczeń prywatnych osób trzecich, które mogłoby uniemożliwić wykorzystanie towaru w Unii Europejskiej. W wypadku gdy towar nie będzie mógł zostać dostarczony w stanie zaoferowanym w chwili zawarcia umowy ze względu na dokonanie technicznych ulepszeń produkowanego seryjnie towaru, spółka Bartscher będzie mogła dostarczyć ulepszony technicznie towar. Spółka Bartscher może dokonać dostaw częściowych, wystawiając z ich tytułu osobne faktury.

4. W wypadku gdy w odniesieniu do towaru, który ma zostać dostarczony, konieczna jest dalsza specyfikacja, spółka Bartscher wykona odpowiednie czynności w tym zakresie z uwzględnieniem swojego interesu oraz możliwych do zidentyfikowania i uzasadnionych interesów klienta. Zwrócenie się do klienta o dokonanie specyfikacji towaru lub udział w procesie specyfikacji nie jest konieczne. Spółka Bartscher nie jest zobowiązana do poinformowania klienta o wybranej przez nią specyfikacji ani do umożliwienia mu wybrania innej specyfikacji.

5. Spółka Bartscher zobowiązuje się postawić do dyspozycji klienta towar zapakowany, oznaczony i opatrzony etykietami zgodnie z niemieckimi normami, celem jego odebrania zgodnie z regułą FCA (Incoterms 2020), w miejscu wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia albo, jeśli nie wskazano miejsca odbioru, w obiekcie zlokalizowanym w Salzkotten (33154) w Niemczech, w uzgodnionym terminie. Uprzednie oddzielenie lub oznaczenie towaru lub powiadomienie klienta o fakcie postawienia towaru do jego dyspozycji nie jest konieczne. Spółka Bartscher w żadnym wypadku, także jeśli uzgodniono obowiązywanie innych reguł Incoterms, nie jest zobowiązania do poinformowania klienta o dostawie lub o nieodebraniu towaru przez osobę wyznaczoną zgodnie z art. IV ust. 6, do sprawdzenia towaru pod kątem jego zgodności z umową w związku z dostawą, do sprawdzenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego środków transportu oraz bezpieczeństwa formy załadunku ani do przekazania dowodu zrealizowania dostawy. Uzgodnienie obowiązywania innych reguł Incoterms lub klauzul, takich jak „bezpłatna dostawa do” lub podobnych stanowi wyłącznie modyfikację postanowień dotyczących transportu i jego kosztów; poza tą kwestią wszystkie postanowienia niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy.

6. Spółka Bartscher nie jest odpowiedzialna za organizację transportu i ubezpieczenie towaru poza miejscem dostawy określonym w art. III ust. 5 – za kwestię tę odpowiada klient. W braku pisemnych wytycznych klienta o charakterze przeciwnym spółka Bartscher może – także bez wniosku klienta w tym zakresie oraz jeśli nie istnieje taka praktyka handlowa – zorganizować, na warunkach zwyczajowo stosowanych w Niemczech, w imieniu klienta oraz na jego koszt i ryzyko przewóz towaru, jak również ubezpieczenie transportu do miejsca wskazanego przez klienta albo – jeśli miejsce to nie zostało wskazane – do siedziby klienta. 

7. Zachowanie zgodności z uzgodnionymi okresami dostawy lub dotrzymanie uzgodnionych terminów dostawy uzależnione jest od przedstawienia przez klienta z odpowiednim wyprzedzeniem wymaganych dokumentów, zwolnień, pozwoleń, zatwierdzeń, licencji i innych upoważnień lub zgód, otwarcia przez klienta akredytywy lub wpłacenia zadatku zgodnie z ustaleniami oraz wykonania przez niego w terminie wszelkich innych zobowiązań, a także braku opóźnień wynikłych z kontroli przedwysyłkowych zarządzonych przez organy inne niż niemieckie. Uzgodnione okresy dostawy rozpoczynają się w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez spółkę Bartscher. Po poinformowaniu klienta, spółka Bartscher może dokonać dostawy przed uzgodnionym terminem albo wybrać datę dostawy w uzgodnionym okresie dostawy.

8. Spółka Bartscher może, bez uszczerbku względem przysługujących jej praw, wykonać swoje zobowiązania po upływie uzgodnionych okresów lub terminów dostawy, jeśli klient zostanie poinformowany o tym, że termin dostawy zostanie przekroczony oraz o nowym, opóźnionym terminie wykonania zobowiązania. Z zastrzeżeniem powyższych warunków spółka Bartscher może dokonać więcej niż jednej próby wykonania zobowiązania po terminie. Klient może w uzasadnionym terminie wyrazić sprzeciw względem wykonania zobowiązania z opóźnieniem, jeśli wykonanie takie nie ma uzasadnienia. Sprzeciw jest skuteczny, wyłącznie jeśli zostanie otrzymany przez spółkę Bartscher przed rozpoczęciem wykonywania zobowiązania z opóźnieniem. Spółka Bartscher zwróci konieczne wydatki dodatkowe, których poniesienie w rezultacie przekroczenia terminu dostawy wykaże klient, w zakresie, w jakim spółka Bartscher ponosi odpowiedzialność z tego tytułu na podstawie postanowień art. VII.

9. Ryzyko w zakresie ceny i świadczenia, nawet jeśli dotyczy towaru, którego nie można jednoznacznie zidentyfikować jako objętego umową, oraz bez konieczności przekazania klientowi przez spółkę Bartscher powiadomienia o postawieniu towaru do dyspozycji, przechodzi na klienta z chwilą dokonania dostawy zgodnie z art. III ust. 5, także jeśli na wniosek klienta dostawa zostanie opóźniona pomimo gotowości spółki Bartscher do jej dokonania w pierwotnie uzgodnionym okresie lub terminie, albo niezwłocznie po przejściu tytułu prawnego do towaru na klienta. Załadunek towaru należy do obowiązków klienta. Uzgodnienie obowiązywania innych reguł Incoterms lub klauzul, takich jak „bezpłatna dostawa do” lub podobnych stanowi wyłącznie modyfikację postanowień dotyczących transportu i jego kosztów; poza tą kwestią wszystkie postanowienia niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy.

10. Spółka Bartscher nie jest odpowiedzialna za odprawę celną towaru ani za przygotowanie wstępnych deklaracji celnych. Niemniej jednak złoży ona wniosek o wydanie wymaganych zezwoleń na wywóz oraz dokona formalności celnych koniecznych pod kątem wywozu, jeśli klient zwróci się do niej z prośbą w tym zakresie i przekaże jej dane konieczne do dokonania wywozu w formie pisemnego dokumentu dotyczącego wyłącznie tej kwestii. W wypadku gdy towar nie zostanie odprawiony do celów wywozu bez winy umyślnej lub niedbalstwa po stronie spółki Bartscher, będzie ona mogła odstąpić od umowy w całości albo w części, bez prawa do odszkodowania po stronie klienta. Uzgodnienie obowiązywania innych reguł Incoterms lub klauzul, takich jak „bezpłatna dostawa do” lub podobnych stanowi wyłącznie modyfikację postanowień dotyczących transportu i jego kosztów; poza tą kwestią wszystkie postanowienia niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy. 

11. O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, spółka Bartscher nie jest zobowiązana do uzyskania dowodów dostawy, dokumentów, certyfikatów, zezwoleń ani innych upoważnień koniecznych do dokonania wywozu, przewozu lub przywozu lub do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa towaru w odniesieniu do jego przewozu ani do udzielenia klientowi wsparcia w zakresie ich uzyskania. Uzgodnienie obowiązywania innych reguł Incoterms lub klauzul takich, jak „bezpłatna dostawa do” lub podobnych stanowi wyłącznie modyfikację postanowień dotyczących transportu i jego kosztów; poza tą kwestią wszystkie postanowienia niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy.

12. Spółka Bartscher w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z udostępnieniem towaru na rynku poza Niemcami, opłacenie podatków, ceł i opłat naliczonych poza Niemcami, zachowania zgodności z systemami ważenia i mierzenia wymiarów, a także wymogami w zakresie pakowania, etykietowania lub oznaczania, rejestracji lub certyfikacji, które mają zastosowanie poza Niemcami, jak również za przestrzeganie innych przepisów mających zastosowanie do towaru poza Niemcami. Klient zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt zapewnić tłumaczenia na języki inne niż niemiecki instrukcji, informacji bezpieczeństwa, deklaracji właściwości użytkowych oraz innych materiałów pisemnych dotyczących towaru, które wymagane są na podstawie obowiązujących przepisów lub z innego tytułu. 

13. Spółka Bartscher może, bez uszczerbku względem jej praw oraz bez konieczności przesłania klientowi uprzedniego powiadomienia, wstrzymać wykonywanie swoich zobowiązań, jeśli w jej opinii istnieją podstawy do uznania, że klient w całości albo w części nie wykona swoich zobowiązań z tytułu umowy. W szczególności prawo do wstrzymania wykonywania zobowiązań powstaje w wypadku, gdy klient w sposób niedostateczny wykonuje swoje zobowiązania w zakresie dokonania płatności na rzecz spółki Bartscher lub osoby trzeciej bądź dokonuje zapłaty z opóźnieniem lub jeśli limit określony przez ubezpieczyciela kredytów został przekroczony albo zostanie przekroczony w związku z najbliższą dostawą. Zamiast zawieszenia wykonywania zobowiązań spółka Bartscher może, wedle własnego uznania, uzależnić przyszłe dostawy, nawet jeśli zostały już potwierdzone, od dokonania zapłaty z góry lub otwarcia akredytywy potwierdzonej przez jeden z głównych niemieckich banków komercyjnych. Spółka Bartscher nie jest zobowiązana do dalszego wykonywania swoich zobowiązań, jeśli zapewnienie złożone przez klienta w celu uniknięcia zawieszenia wykonywania zobowiązań przez spółkę Bartscher nie gwarantuje odpowiedniego zabezpieczenia lub może zostać wzruszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Za wyjątkiem zakresu określonego w art. III ust. 8 spółka Bartscher zobowiązana jest powiadomić klienta o możliwych zakłóceniach w realizacji świadczenia, wyłącznie jeśli stwierdzi ona, że wystąpienie takiego zakłócenia jest pewne.

back to top

IV. Zobowiązania klienta

1. Bez względu na swoje zobowiązania w zakresie zagwarantowania lub dokonania płatności klient zobowiązuje się zapłacić uzgodnioną cenę towaru w walucie wskazanej w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, przekazując ją, bez odliczeń oraz bez potrącenia kosztów i wydatków, na rzecz jednej z instytucji finansowych wskazanych przez spółkę Bartscher. W zakresie, w jakim cena towaru nie została uzgodniona, zastosowanie ma cena, która w chwili dostawy jest zwykłą ceną sprzedaży stosowaną przez spółkę Bartscher. Pracownicy, agenci handlowi i inni pośrednicy sprzedażowi spółki Bartscher nie są upoważnieni do przyjmowania płatności.

2. Zapłata podlegająca dokonaniu przez klienta staje się w każdym wypadku należna w chwili określonej w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia albo – jeśli nie wskazano terminu płatności – w chwili otrzymania faktury. Obowiązek zapłaty w terminie powstaje bez konieczności spełnienia żadnych innych warunków wstępnych oraz w szczególności nie zależy od tego, czy klient odebrał dostawę towaru lub dokumenty bądź miał możliwość zbadania towaru. Terminy zapłaty przestają obowiązywać, a niezapłacone kwoty stają się natychmiastowo wymagalne w wypadku, gdy złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w odniesieniu do majątku klienta, gdy klient bez podania uzasadnionej przyczyny nie wykona swoich podstawowych zobowiązań względem spółki Bartscher lub osoby trzeciej, gdy klient przekazał nierzetelne informacje dotyczące jego wiarygodności kredytowej lub gdy ochrona zapewniona przez ubezpieczyciela kredytu w odniesieniu do klienta zostanie ograniczona z przyczyn, za które spółka Bartscher nie odpowiada.

3. Klient zapewnia, że zleci transport towaru za granicę, że prawo zbycia nie zostanie przeniesione na osobę trzecią dopóki towar znajduje się w Niemczech oraz że spełni on wszystkie wymogi prawne i przygotuje dokumentację w zakresie koniecznym do zrealizowania dostawy lub dowolnej usługi z punktu widzenia przepisów celnych i o podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech. W zakresie, w jakim spółka Bartscher będzie musiała zapłacić cło lub podatek VAT w Niemczech lub w innym kraju, klient zobowiązany będzie uwolnić ją od tego obowiązku pod każdym względem, bez uszczerbku dla innych roszczeń spółki Bartscher. Uwolnienie od wspomnianego obowiązku ma miejsce w formie zrzeczenia się przez klienta dalszych wymogów lub innych środków obrony, w szczególności poprzez zrzeczenie się środka obrony w postaci przedawnienia, oraz obejmuje zwrot wydatków poniesionych przez spółkę Bartscher.

4. Bez względu na walutę i jurysdykcję danego trybunału lub sądu arbitrażowego spółka Bartscher może w chwili płatności wedle uznania potrącić przychodzące płatności względem roszczeń w stosunku do klienta z tytułu jej własnych lub scedowanych praw.

5. Wszelkie ustawowe prawa klienta do dokonania potrącenia względem roszczeń spółki Bartscher, wstrzymania płatności lub odebrania towaru, wstrzymania wykonania jego zobowiązań lub podniesienia środków obrony lub roszczeń wzajemnych zostają wyłączone, chyba że dane roszczenie klienta względem spółki Bartscher denominowane jest w tej samej walucie, wynika z własnego prawa klienta oraz jest bezsporne i należne lub zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub decyzją lub jeśli, pomimo pisemnego ostrzeżenia ze strony klienta, spółka Bartscher dokonała istotnego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z tego samego stosunku umownego i nie złożyła odpowiedniego zapewnienia.

6. Klient zobowiązuje się przekazać spółce Bartscher z racjonalnym wyprzedzeniem i w formie pisemnej dane konieczne do dokonania formalności celnych zgodnie z art. III ust. 10, odebrać dostawę towaru – osobiście albo poprzez osobę wskazaną przez niego na piśmie spółce Bartscher – w terminie dostawy, bez jego wydłużania, w miejscu dostawy wynikającym z postanowień art. III ust. 5 oraz zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki z tytułu umowy, niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży, zasad MIH dotyczących stosowania uzgodnionej reguły Incoterms® 2020 oraz przepisów ustawowych. Klient może odmówić przyjęcia dostawy towaru, wyłącznie jeśli odstąpi on od umowy zgodnie z postanowieniami art. VI ust. 1.

7. Klient nie może zobowiązywać się do dokonania ani dokonywać jakichkolwiek czynności w odniesieniu do towaru nabytego od spółki Bartscher, jeśli dana czynność jest zabroniona w myśl obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów o handlu zagranicznym, w tym amerykańskich przepisów w zakresie kontroli eksportu. W zakresie, w jakim klient nie jest pewien, czy dany zakaz obowiązuje, powinien on skonsultować się ze spółką Bartscher w formie pisemnej.

8. Klient zobowiązany jest monitorować towar nabyty od spółki Bartscher w zakresie, w jakim jest on przedmiotem obrotu na rynku, oraz niezwłocznie informować ją na piśmie o wszelkich obawach, że towar ten może stanowić ryzyko dla osób trzecich. Ponadto klient zobowiązany jest, bez konieczności złożenia przez spółkę Bartscher wniosku w tym zakresie, poinformować ją na piśmie o konieczności wykonania przez nią określonych obowiązków w zakresie sprawozdawczości, rejestracji lub przekazania informacji lub uprzedniego powiadomienia lub innych obowiązków związanych z dostępem do rynku lub że zobowiązana jest ona przechowywać określone dokumenty na podstawie przepisów obowiązujących w kraju klienta lub w kraju, w którym towar będzie wykorzystywany.

9. Bez uszczerbku względem jakichkolwiek przepisów ustawowych klient zobowiązany jest na własny koszt zrealizować albo zapewnić ponowne wykorzystanie, recykling lub inną formę utylizacji odpadów powstałych w związku z dostawą towaru przez spółkę Bartscher do klienta, jak również opakowań.

back to top

 

V. Dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub towaru z wadliwym tytułem prawnym 

1. Bez uszczerbku względem wyłączeń i ograniczeń zakresu odpowiedzialności sprzedawcy określonych w przepisach prawa towar uważa się za niezgodny z umową w wypadku, gdy klient wykaże, uwzględniając warunki określone w art. III, w chwili przejścia ryzyka, że opakowanie, ilość, jakość lub opis towaru były istotnie różne od specyfikacji określonej w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia albo, w braku uzgodnionej specyfikacji, że towar nie nadaje się do celów, w których byłby zwyczajowo wykorzystywany w Niemczech. Zmiany projektu, konstrukcji lub materiału odzwierciedlające ulepszenia techniczne nie stanowią niezgodności z umową. Bez względu na postanowienia zdania pierwszego towar uważa się za zgodny z umową w zakresie, w jakim przepisy prawa obowiązujące w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta nie wykluczają zwyczajowego korzystania z towaru.

2. W zakresie, w jakim pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez spółkę Bartscher nie zawiera wyraźnego stwierdzenia o charakterze przeciwnym, spółka Bartscher w szczególności nie jest odpowiedzialna za przydatność towaru do celów, które nie są zwyczajowe w Niemczech, za zgodność z idącymi dalej oczekiwaniami klienta, za posiadanie przez towar cech próbki lub modelu ani za jego zgodność z przepisami prawa obowiązującymi poza Niemcami, np. w kraju klienta. Spółka Batscher nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności z umową, które nie istniały w chwili przejścia ryzyka. W zakresie, w jakim klient – osobiście albo za pośrednictwem osoby trzeciej – rozpocznie usuwanie niezgodności bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Bartscher, będzie ona zwolniona z odpowiedzialności.

3. Klient zobowiązany jest względem spółki Bartscher do zbadania albo zlecenia zbadania każdej dostawy w sposób kompleksowy pod kątem możliwych do stwierdzenia lub typowych niezgodności z umową oraz w zakresie wymaganym w myśl obowiązujących przepisów.

4. Bez uszczerbku względem wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności sprzedawcy wynikających z obowiązujących przepisów tytuł prawny do towaru uważa się za wadliwy, jeśli klient wykaże, że towar w chwili przejścia ryzyka nie jest wolny od wymagalnych praw lub roszczeń prywatnej osoby trzeciej. Bez uszczerbku względem innych wymogów prawnych prawa lub roszczenia osób trzecich wynikające z praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej stanowią wadę tytułu prawnego do towaru wyłącznie w zakresie, w jakim zostały one zarejestrowane, upublicznione i są ważne w Unii Europejskiej oraz wykluczają zwyczajowe korzystanie z towaru w Unii Europejskiej. Bez względu na postanowienia zdania pierwszego tytuł prawny do towaru uważa się za niewadliwy w zakresie, w jakim przepisy prawa obowiązujące w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta nie wykluczają zwyczajowego korzystania z towaru.

5. Klient traci prawo do powoływania się na niezgodność towaru z umową, jeśli nie przekaże spółce Bartscher powiadomienia o tym fakcie w racjonalnym terminie od odebrania dostawy zgodnie z postanowieniami art. IV ust. 6. Powiadomienie to musi zostać przekazane w formie pisemnej bezpośrednio spółce Bartscher oraz musi zostać sformułowane na tyle precyzyjnie, by umożliwić jej wdrożenie środków zaradczych bez konieczności kierowania dalszych zapytań do klienta oraz zabezpieczenie roszczeń względem jej dostawców, a także w sposób wymagany w obowiązujących przepisach. Pracownicy, agenci handlowi i inni pośrednicy sprzedażowi spółki Bartscher nie są upoważnieni do przyjmowania powiadomień poza obiektami spółki ani do składania oświadczeń w zakresie niezgodności z umową albo braku tytułu prawnego i konsekwencji tego faktu.

6. Po należytym przekazaniu powiadomienia, o którym mowa w art. V ust. 5, klient może skorzystać ze środków prawnych określonych w niniejszych Międzynarodowych Warunkach Sprzedaży. Klientowi nie przysługują żadne inne prawa ani roszczenia, w tym roszczenia o charakterze pozaumownym, w związku z dostawą towaru niezgodnego z umową lub towaru, do którego tytuł prawny jest wadliwy. Jeśli powiadomienie nie zostanie należycie przekazane, klient może skorzystać ze środków prawnych wyłącznie w wypadku, gdy spółka Bartscher umyślnie ukryła niezgodność towaru z umową lub wadliwość tytułu prawnego do towaru. Oświadczenia spółki Bartscher dotyczące niezgodności towaru z umową oraz wadliwości tytułu prawnego do towaru składane są wyłącznie w celu wyjaśnienia stanowiska co do stanu faktycznego i nie stanowią zrzeczenia się przez nią wymogu należytego przekazania powiadomienia.

7. Klient nie może skorzystać ze środków prawnych w odniesieniu do dostawy towaru niezgodnego z umową lub towaru, do którego tytuł prawny jest wadliwy, w zakresie, w jakim jest on odpowiedzialny względem osób trzecich za warunki dotyczące towaru lub ich przydatności do określonego celu, które nie są przedmiotem umowy ze spółką Bartscher, lub jeśli roszczenie klienta oparte jest na prawie zagranicznym.

8. W zakresie, w jakim klient, zgodnie z niniejszymi Międzynarodowymi Warunkami Sprzedaży, może skorzystać ze środków prawnych w związku z dostawą towaru niezgodnego z umową lub towaru, do którego tytuł prawny jest wadliwy, jest on uprawniony, zgodnie z Konwencją NZ o Sprzedaży, do żądania dostawy towaru zastępczego albo naprawienia towaru bądź do żądania obniżenia ceny towaru. Dostawa towaru zastępczego lub naprawa towaru nie skutkuje ponownym rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia. Obniżenie ceny towaru ograniczone jest do zakresu, w jakim klient poniósł szkodę. Klientowi nie przysługują dalsze roszczenia w zakresie świadczenia. Bez względu na przysługujące klientowi środki prawne spółka Bartscher może w każdym wypadku, zgodnie z postanowieniami art. III ust. 8, dokonać naprawy towaru niezgodnego z umową, dostarczyć towar zastępczy albo zaspokoić roszczenia klienta, wystawiając notę kredytową na odpowiednią kwotę.

9. W wypadku nieuzasadnionego skorzystania ze środków prawnych dotyczących dostawy towaru niezgodnego z umową lub towaru, do którego tytuł prawny jest wadliwy, pomimo iż klient był lub powinien był być świadom nieistnienia niezgodności z umową lub wadliwości tytułu prawnego, lub w wypadku, gdy niezgodność z umową lub wadliwość tytułu prawnego nie wynika z kwestii leżących po stronie spółki Bartscher, klient zobowiązany jest zwrócić spółce Bartscher wydatki poniesione przez nią w związku z nieuzasadnionym podniesieniem roszczeń.

back to top

 

VI. Odstąpienie od umowy 

1. Klient może odstąpić od umowy w wypadku, gdy zostaną spełnione odpowiednie obowiązujące wymogi prawne, a spółka Bartscher zostanie poinformowania na piśmie z racjonalnym wyprzedzeniem, po zaistnieniu faktów uzasadniających odstąpienie od umowy, o zamiarze odstąpienia od umowy i wyznaczony zostanie jej racjonalny termin na spełnienie jej świadczeń, który to termin upłynie bezskutecznie. W wypadku gdy klient zaakceptuje dostawę towaru zastępczego, naprawę towaru lub inne świadczenie, zobowiązany on będzie pozostać przy wybranym środku prawnym przez racjonalny okres, nie mogąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Niezależnie od okoliczności klient zobowiązany jest przesłać powiadomienie o odstąpieniu od umowy w racjonalnym czasie od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego spółce Bartscher na piśmie i bezpośrednio do spółki Bartscher.

2. Bez uszczerbku względem jej praw spółka Bartscher może odstąpić od umowy w całości albo w części w wypadku, gdy klient wyrazi sprzeciw względem obowiązywania niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży, gdy realizacja lub wykonanie umowy są w całości albo w części zabronione w myśl obowiązujących przepisów, gdy z przyczyn nieleżących po stronie spółki Bartscher pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez spółkę Bartscher zostanie otrzymane przez klienta później niż czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, gdy w odniesieniu do majątku klienta zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub gdy z innych przyczyn od spółki Bartscher nie można oczekiwać wykonania jej zobowiązań za pomocą środków, które – uwzględniając jej interesy oraz interesy klienta w zakresie, w jakim były one ustalone i uzasadnione w dniu zawarcia umowy – są nieracjonalne, w szczególności w odniesieniu do uzgodnionego świadczenia wzajemnego. 

3. Bez uszczerbku względem jej praw spółka Bartscher może odstąpić od umowy w całości albo w części, po uprzednim powiadomieniu klienta o zamiarze odstąpienia, w wypadku gdy klient nie złoży zamówienia ramowego zgodnie z ustaleniami, nie przekaże spółce Bartscher danych koniecznych do złożenia wniosków w zakresie formalności celnych w odpowiednim terminie, nie wykona swoich zasadniczych zobowiązań względem spółki Bartscher lub osoby trzeciej bez uzasadnionej przyczyny, przekaże nierzetelne informacje dotyczące swojej wiarygodności kredytowej lub gdy ochrona udzielona przez ubezpieczyciela kredytowego zostanie ograniczona z przyczyn, za które spółka Bartscher nie jest odpowiedzialna.

back to top

 

VII. Odszkodowanie 

1. Nie zrzekając się wymogów prawnych, spółka Bartscher zobowiązana jest do zapłacenia odszkodowania wyłącznie w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy z klientem, negocjacji dotyczących umowy prowadzonych z klientem lub stosunku gospodarczego z klientem, zgodnie z następującymi postanowieniami. Postanowienia te mają również zastosowanie do wszystkich zobowiązań spółki Bartscher w zakresie zwrotu wydatków.

a) Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności skorzystać z innych środków prawnych i może dochodzić odszkodowania, wyłącznie jeśli nie doprowadzą one do usunięcia braków. Klient nie może dochodzić roszczeń alternatywnie do innych środków prawnych.

b) Spółka Bartscher nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców, podwykonawców, przewoźników lub spedytorów, za szkody, do powstania których klient się przyczynił, ani za konsekwencje manipulowania przez klienta przy zabezpieczeniach lub technologiach bezpieczeństwa dostarczonego towaru. Spółka Bartscher nie ponosi odpowiedzialności, jeśli umowa nie została wykonana w sposób uzgodniony w chwili jej zawarcia ze względu na późniejsze zmiany przepisów ustawowych lub środki podjęte przez organy władzy. Spółka Bartscher nie ponosi także odpowiedzialności za przeszkody powstałe w wyniku zdarzeń przyrodniczych lub politycznych, działań organów państwowych, sporów pracowniczych, aktów sabotażu, wypadków, aktów terroryzmu, procesów biologicznych, fizycznych lub chemicznych bądź porównywalnych okoliczności pozostających poza jej racjonalną kontrolą. Ponadto spółka Bartscher ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie, w jakim klient wykaże, że organy zarządzające lub członkowie personelu spółki Bartscher dopuścili się umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa naruszenia zobowiązań umownych względem klienta.

c) W wypadku gdy spółka Bartscher ponosić będzie odpowiedzialność, wypłaci ona odszkodowanie do wysokości limitów określonych w lit. d w odniesieniu do strat poniesionych przez klienta w zakresie, w jakim klient wykaże, że poniósł niedającą się uniknąć szkodę wskutek naruszenia przez spółkę Bartscher jej zobowiązań względem klienta, które ta mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy w odniesieniu do wystąpienia szkody i jej wartości. Ponadto klient zobowiązany jest ograniczać wysokość poniesionej szkody niezwłocznie od chwili, w której powziął albo powinien był powziąć wiadomość o naruszeniu umowy.

d) Spółka Bartscher nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody wizerunkowe. Ponadto kwota odszkodowania za opóźnienie w dostawie albo niedokonanie dostawy ograniczona jest do 0,5% za każdy tydzień opóźnienia, do maksymalnej wysokości 5% ceny sprzedaży netto towaru dostarczonego z opóźnieniem albo towaru niedostarczonego, a w wypadku środków prawnych dotyczących dostawy towaru niezgodnego z umową lub towaru, do którego tytuł prawny jest wadliwy, kwota ta ograniczona jest do 200% ceny sprzedaży netto tego towaru. Niemniej jednak postanowienia niniejszej litery nie mają zastosowania do utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, umyślnego ukrycia niezgodności towaru z umową lub wadliwości tytułu prawnego do towaru oraz naruszeń zobowiązań umownych dokonanych umyślnie lub wynikających z rażącego niedbalstwa.

e) W wypadku naruszenia zobowiązań umownych, przedumownych lub wynikających ze stosunku gospodarczego z klientem spółka Bartscher zobowiązana jest zapłacić odszkodowanie wyłącznie zgodnie z niniejszymi Międzynarodowymi Warunkami Sprzedaży. Odniesienia do równoczesnych podstaw roszczeń, w szczególności o charakterze nieumownym, zostają wyłączone. Wyłączone zostają także wszelkie roszczenia względem organów spółki Bartscher, jej pracowników, innych zatrudnionych osób, członków personelu, przedstawicieli oraz osób zaangażowanych przez nią do wykonania jej zobowiązań wynikające z naruszenia jej zobowiązań umownych.

f) W zakresie, w jakim roszczenie jeszcze się nie przedawniło, roszczenia odszkodowawcze podniesione przez klienta ulegają wyłączeniu po sześciu (6) miesiącach od ich odrzucenia przez spółkę Bartscher.

2. Bez względu na roszczenia ustawowe lub umowne klient zobowiązany jest zapłacić spółce Bartscher odszkodowanie w następujących wypadkach:

a) W wypadku opóźnienia w płatności klient zobowiązany jest zapłacić kwotę ryczałtową w wysokości 50,00 EUR, koszty środków i postępowań arbitrażowych, sądowych lub pozasądowych naliczone w kraju i za granicą, jak również (bez konieczności przedstawienia dowodów) odsetek wedle stawki obowiązującej w Salzkotten (33154) w Niemczech dla niezabezpieczonych pożyczek krótkoterminowych w uzgodnionej walucie, przy czym wysokość odsetek wynosi co najmniej 9 punktów procentowych powyżej stopy bazowej Niemieckiego Banku Federalnego (Deutsche Bundesbank).

b) W wypadku opóźnienia w odbiorze dostawy towaru przez klienta o więcej niż dwa (2) tygodnie spółka Bartscher może żądać odszkodowania, bez konieczności przedstawienia dowodów, w wysokości 5% wartości dostarczonego towaru. W wypadku odebrania przez klienta dostawy towaru z opóźnieniem większym niż sześć (6) tygodni albo nieodebrania towaru, jak również w wypadku niedokonania dostawy wskutek naruszenia umowy przez klienta, spółka Bartscher może zażądać odszkodowania, bez konieczności przedstawienia dowodów, w wysokości 20% wartości towaru podlegającego dostarczeniu.

c) W wypadku odstąpienia od umowy przez klienta bez uzasadnienia spółka Bartscher może, w zakresie, w jakim wyrazi ona zgodę na odstąpienie od umowy, zażądać odszkodowania, bez konieczności przedstawienia dowodów, w wysokości 20% wartości towaru podlegającego dostarczeniu.

3. W prawnie dopuszczalnym zakresie oraz w zakresie zwyczajów branżowych klient w ramach stosunków gospodarczych ze swoimi klientami zobowiązany jest ograniczyć swoją odpowiedzialność zarówno co do zasady, jak i co do kwoty.

back to top

 

VIII. Termin przedawnienia 

Roszczenia klienta w odniesieniu do niezgodnego z zamówieniem towaru nowego lub towaru nowego z wadliwym tytułem prawnym ulegają przedawnieniu po dwóch (2) latach od dostarczenia towaru. Roszczenia klienta w odniesieniu do dostawy niezgodnego z zamówieniem towaru używanego lub towaru używanego z wadliwym tytułem prawnym ulegają przedawnieniu po jednym (1) roku od dostarczenia towaru, chyba że spółka Bartscher naruszyła swoje zobowiązania umowne w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dostawa towaru zastępczego lub naprawa dostarczonego towaru nie skutkuje ponownym rozpoczęciem ani wstrzymaniem biegu okresu przedawnienia.

 

IX. Inne postanowienia 

1. Spółka Bartscher zachowuje tytuł prawny do dostarczonego towaru do chwili rozliczenia wszystkich jej roszczeń względem klienta. Zastrzeżenie tytułu prawnego pozostaje bez wpływu na kwestie dotyczące ryzyka w zakresie ceny i świadczenia, o których mowa w art. III ust. 9.

2. Bez względu na roszczenia ustawowe lub umowne klient zobowiązany jest uwolnić spółkę Bartscher od wszelkich roszczeń osób trzecich podniesionych względem niej na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt lub podobnych przepisów, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta wynika z okoliczności, które były wynikiem działania klienta lub osoby trzeciej (np. sposobu prezentacji produktu) bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody spółki Bartscher. Obowiązek uwolnienia od odpowiedzialności obejmuje w szczególności zwrot kosztów poniesionych przez spółkę Bartscher oraz ma miejsce w formie zrzeczenia się przez klienta dalszych wymogów lub innych środków obrony, w szczególności bez żądania zgodności ze zobowiązaniami w zakresie kontroli i wycofywania produktów oraz poprzez zrzeczenie się środka obrony w postaci przedawnienia.

3. W odniesieniu do zdjęć, rysunków, wyliczeń i innych dokumentów oraz oprogramowania komputerowego, które zostały udostępnione przez spółkę Bartscher w formie fizycznej lub elektronicznej, zastrzega ona sobie wszelkie prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, jak również prawa w zakresie know-how.

4. Z zastrzeżeniem pisemnego sprzeciwu klienta dane osobowe otrzymane przez spółkę Bartscher od klienta w ramach realizacji działań objętych niniejszymi Międzynarodowymi Warunkami Sprzedaży przetwarzane są przez spółkę Bartscher oraz przez innych usługodawców z siedzibą w Niemczech i za granicą.

5. Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej (EDI) wymaga szczególnych uzgodnień. 

6. Całość komunikacji oraz wszystkie deklaracje, powiadomienia itp. wymagają sporządzenia w języku niemieckim albo angielskim. Komunikację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za równoważną komunikacji w formie pisemnej.

back to top 

 

X. Ogólna podstawa umów 

1. Miejsce dostawy wynika z postanowień art. III ust. 5 niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży i ma także zastosowanie do dostaw towaru zastępczego i dostaw naprawionego towaru. Miejscem zapłaty i wykonania wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy spółką Bartscher a klientem jest Salzkotten (33154) w Niemczech. Powyższe postanowienia mają także zastosowanie, jeśli spółka Bartscher pokrywa koszty przekazania środków pieniężnych lub wykonuje świadczenie na rzecz klienta w innym miejscu lub jeśli zapłata podlega dokonaniu w zamian za dokumenty lub towar, a także w wypadku restytucji wykonanych już świadczeń. Uzgodnienie obowiązywania innych reguł Incoterms lub klauzul, takich jak „bezpłatna dostawa do” lub podobnych stanowi wyłącznie modyfikację postanowień dotyczących transportu i jego kosztów; poza tą kwestią wszystkie postanowienia niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży pozostają w mocy.

2. Do stosunku prawnego z klientem zastosowanie ma angielskojęzyczna wersja Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. („Konwencja NZ o Sprzedaży”/„CISG”). Konwencja NZ o Sprzedaży ma zastosowanie, w zakresie szerszym niż w niej określony oraz bez względu na zastrzeżenia wyrażone przez inne państwa, do wszystkich umów, do których zastosowanie mają zgodnie z postanowieniami art. I niniejsze Międzynarodowe Warunki Sprzedaży. 

3. Zawarcie umowy, w tym umowy co do jurysdykcji sądów i arbitrów, a także jej zmiany, jak również wynikające z umów prawa i obowiązki stron, w tym odpowiedzialność za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane u danej osoby przez towar oraz za naruszenie zobowiązań przedumownych i ubocznych, a także kwestie interpretacji regulowane są wyłącznie przez Konwencję NZ o Sprzedaży oraz niniejsze Międzynarodowe Warunki Sprzedaży. W wypadku gdy stosowane są standardowe warunki umów, w razie wątpliwości zastosowanie mają reguły Incoterms 2020 opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową, z uwzględnieniem postanowień niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży pozostała część stosunku prawnego pomiędzy stronami regulowana jest przez szwajcarski kodeks zobowiązań.

4. Wszelkie spory, zarówno wynikające z umowy, jak i pozaumowne, a także spory na gruncie przepisów o upadłości, wynikłe z umów, do których zastosowanie mają niniejsze Międzynarodowe Warunki Sprzedaży lub w związku z tymi umowami, w tym spory co do ważności, nieważności, naruszeń lub rozwiązania tych umów, a także inne spory wynikłe ze stosunków gospodarczych z klientem podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu, bez możliwości odwołania się do sądów powszechnych, w drodze arbitrażu zgodnie ze szwajcarskim regulaminem arbitrażu międzynarodowego Instytutu Arbitrażowego Izb Szwajcarskich obowiązującym w dniu otrzymania powiadomienia o arbitrażu zgodnie z tym regulaminem. Trybunał arbitrażowy składa się z trzech (3) arbitrów, z których jednego (1) wyznacza powód, jednego (1) – pozwany, a przewodniczącego trybunału wybierają wskazani w powyższy sposób arbitrzy; w wypadku gdy wartość sporu jest mniejsza niż 250 000 €, trybunał składa się z jednego (1) arbitra wyznaczonego zgodnie ze szwajcarskim regulaminem arbitrażu międzynarodowego. Miejscem arbitrażu jest Zurych w Szwajcarii, a językiem postępowania arbitrażowego jest język niemiecki lub język angielski. Właściwość trybunału arbitrażowego wyłącza w szczególności wszelką właściwość ustawową sądów państwowych wynikającą ze stosunków osobowych lub materialnych. W wypadku gdy niniejsza klauzula arbitrażowa okaże się być nieskuteczna albo utraci swoją skuteczność, niewyłączna jurysdykcja w zakresie rozstrzygania sporów przysługiwać będzie sądom mającym jurysdykcję nad Salzkotten (33154) w Niemczech. W wypadku gdy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, bez względu na nieskuteczność klauzuli arbitrażowej oraz zamiast wniesienia powództwa do trybunału arbitrażowego, spółka Bartscher może także wnieść powództwo do sądu państwowego mającego jurysdykcję nad Salzkotten (33154) w Niemczech albo do sądu państwowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta.

5. W wypadku gdy postanowienia niniejszych Międzynarodowych Warunków Sprzedaży okażą się być w całości albo w części nieskuteczne, pozostałe ustalenia pozostają w mocy. Strony zobowiązane są zastąpić postanowienia nieskuteczne postanowieniami ważnymi o treści możliwie jak najbardziej zbliżonej do gospodarczego znaczenia i celu postanowień nieskutecznych.

back to top 

 

 

Międzynarodowe warunki sprzedaży (Wersja 12/2019)

(dla kupujących spoza terytorium Republiki Federalnej Niemiec)